Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen keskeytyy vuoden loppuun saakka - Myös lomautusta, muita työehtoja ja työttömien palveluja koskevien muutoksien voimassaoloa jatketaan

Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen keskeytyy heinäkuun alusta lukien tämän vuoden loppuun saakka kaikilta työttömyyspäivärahan saajilta.
26.06.2020 10:09
SAK
Kuva Gorilla.

Aikaisemmin koronatilanteen vuoksi voimaan tullut enimmäismaksuajan keskeytyminen koski vain lomautettuja työttömyysturvan saajia. Nyt ajalta 1.7.2020–31.12.2020 maksettu työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa riippumatta siitä, milloin päivärahan saaminen on alkanut tai mikä on päivärahan maksamisen peruste.

Normaalisti työttömyyspäivärahaa maksetaan tilanteesta riippuen joko 300, 400 tai 500 päivää. Jos työttömyys jatkuu sen jälkeen, on työnhakijan haettava työmarkkinatukea Kelasta.

Lisäksi muiden työttömyysturvaan tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa on nyt jatkettu niin ikään vuoden 2020 loppuun saakka. Muutosten piti alun perin olla voimassa hiukan vaihtelevasti heinäkuun alku- tai loppupuolelle saakka. Voimassaolon jatkuminen koskee seuraavia lakimuutoksia:

  • työttömyysturvan alun 5 omavastuupäivän poistuminen
  • työttömyyspäivärahan työssäoloehdon lyhentyminen 26 viikosta 13 viikkoon eli 3 kuukauteen (ansiopäivärahan saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijä on ollut saman ajan työttömyyskassan jäsen)
  • yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdon lyhentyminen vuodesta puoleen vuoteen
  • lomautetun oikeus saada työttömyysturvaa, vaikka hänellä lomautuksen aikana olisi yritystoimintaa tai hän opiskelisi
  • työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen, vaikka hän ei toteuttaisi työllistymissuunnitelmaa tai keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun koronavirusepidemiasta johtuvasta perustellusta syystä
  • yrittäjien ja freelancereiden mahdollisuus saada työmarkkinatukea, jos heidän päätoiminen työskentelynsä päättyy tai toimeentulonsa heikentyy koronavirusepidemian vuoksi

Uutena helpotuksena on voimaan tullut/tulee heinäkuun alussa määräaikainen lakimuutos, jonka perusteella työttömyysturvalla tuettujen omaehtoisten opintojen etenemistä koskevasta vaatimuksesta on mahdollista poiketa ja 24 tai 48 kuukauden enimmäistukiaikaa voidaan jatkaa enintään vuoden 2020 loppuun asti, jos opintojen eteneminen on viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi.

Myös lomautusta, muita työehtoja ja työttömien palveluja koskevien muutoksien voimassaoloa jatketaan

Huhtikuun alussa tuli voimaan määräaikaisia lakimuutoksia, jotka koskevat lomautusten ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluaikoja, koeaikaa ja työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Näiden lakimuutosten voimassaoloa on jatkettu kesäkuun lopusta vuoden 2020 loppuun saakka.

Määräaikaiset lakimuutokset muun muassa lyhentävät lomautusten ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluaikaa viiteen päivään, antavat työnantajalle mahdollisuuden purkaa työntekijän työsuhde myös koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella sekä pidentävät työnantajan takaisinottovelvollisuuden irtisanomistilanteissa yhdeksään kuukauteen.

Työttömäksi ilmoittautumisen helpotuksia on niin ikään jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka. Työnhaun käynnistyminen ei epäonnistu eikä sen voimassaolo pääty, vaikka työnhakija ei olisi TE-toimiston verkkopalvelussa vastannut palvelutarpeen arviointiin tai laatinut työllistymissuunnitelmaluonnosta. Myös TE-toimistojen mahdollisuutta järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin jatketaan.

Starttirahan enimmäiskeston pidentäminen 12:sta 18 kuukauteen on uusien päätösten perusteella voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Enimmäistukiaikaa koskeva muutos voisi siis koskea opintoja, joiden enimmäisaika olisi päättymässä ennen vuoden 2020 loppua.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia koronaepidemian vaikutuksista työntekijöiden oikeuksiin, työsuhteen ehtoihin ja työpaikkojen arkeen löydät tietopaketistamme.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.