Työterveyshuolto

Työntekijällä on oikeus työterveyshuoltoon riippumatta hänen työsuhteensa muodosta tai kestosta. Työterveyshuollon järjestämisestä vastaa lain mukaan työnantaja, jolla on velvollisuus pitää huolta työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta kaikissa työolosuhteissa.

Työnantajan, työntekijöiden ja terveyshuollon on lain mukaan parannettava yhdessä työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Samalla on ehkäistävä työperäisiä sairauksia ja tapaturmia.

Työpaikan tarpeet määrittävät työterveyshuollon laajuuden ja sisällön. Työterveyshuollon kuuluu ottaa huomioon myös työn henkinen kuormitus.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus opastukseen ja neuvontaan työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Heille on myös kerrottava oikeudesta kääntyä työterveyshuollon puoleen kaikissa työhön liittyvissä terveysongelmissa.

Työntekijöitä kuuluu kohdella tasapuolisesti kaikissa työn tekemiseen liittyvissä asioissa, myös työturvallisuuteen ja terveyshuoltoon liittyen. Työnantajan on varmistettava, etteivät pätkätyöntekijät unohdu – myös pätkätyöntekijällä on oikeus työterveyshuoltoon ja opastukseen.

Työterveyshuollon tehtävät työpaikalla

 • Työterveyshuollon on tiedotettava työntekijälle terveysvaaroista.
 • Työterveyshuollon vastuulla on huolehtia, etteivät työntekijän mahdolliset sairaudet, kuten reuma tai mielenterveysongelmat, pahene työn takia.
 • Työterveyshuollon on tehtävä työpaikkaselvitys, joka kartoittaa työpaikan kuormittavuustekijät, työjärjestelyt sekä tapaturman ja väkivallan vaarat. Työpaikkaselvitys on pidettävä työntekijöiden nähtävillä.
 • Selvityksen pohjalta työterveyshuolto laatii toimintasuunnitelman, jossa on ehdotuksia työhyvinvoinnin laadun parantamiseksi ja arvio terveystarkastusten tarpeellisuudesta.
 • Työterveyshuolto osallistuu työmenetelmien ja -tilojen suunnitteluun sekä auttaa muilla tavoin työntekijöiden työkyvyn edistämisessä.

Työntekijän oikeudet työterveyshuollossa

 • Työntekijällä on oikeus pyytää työterveyshuoltoa tekemään selvityksen mahdollisesta haitallisesta kuormituksesta työssä.
 • Työntekijällä on myös oikeus saada opastusta työn aiheuttamien haittojen ehkäisemiseen ennalta ja työssä selviytymiseen.
 • Työntekijöillä on oikeus saada apua kriisitilanteissa – esimerkiksi jälkihoitoa väkivalta- tai tapaturmatapauksissa.

Työntekijän terveystietoja käsiteltävä tarkoin

Työnantaja saa käsitellä työntekijän henkilötietoja vain, jos ne ovat työsuhteen kannalta olennaisia. Tästä ei saa poiketa edes työntekijän suostumuksella.

 • Tietoja työnantaja saa kerätä työntekijältä itseltään. Vain työntekijän suostumuksella voi hän kerätä tietoja muilta.
 • Terveystiedot ovat arkaluontoisia tietoja, joita on käsiteltävä huolellisesti, etteivät ne joudu ulkopolisille. Työntekijöiden terveystietoja on säilytettävä työpaikalla erillään muista henkilötiedoista. Henkilöt, jotka voivat käsitellä terveystietoja työn takia, on nimettävä erikseen.
 • Myös työterveyshuollon on kunnioitettava aina työntekijän yksityisyyttä. Kaikessa työterveyshuollon toiminnassa kuuluu noudattaa potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia ja tietosuojalainsäädäntöä.
 • Työterveyshuolto saa antaa työnantajalle ainoastaan tiedon siitä, onko työntekijä tehtävään soveltuva tai onko soveltuvuudelle rajoituksia. Salassapidosta on mahdollista poiketa vain, jos työ aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa.