Saavutuksia

SAK:n ja suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen saavutuksia ovat muun muassa kesä- ja talvilomat, perhevapaat, irtisanomissuoja ja viisipäiväinen työviikko.

2020

 • Kampanjointi aktiivimallia vastaan johti mallin kumoamiseen 1.1.2020

2019

 • SAK:n kannustavan työllistymisturvan julkistus
 • Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan jatkaminen kahdella vuodella SAK:n ja SAK:laisten liittojen rahoituksella
 • Omaehtoisen opiskelun helpottaminen työttömyysaikana
 • Sovitellun päivärahan muuttaminen maksuperusteiseksi ja maksuviiveen lyhentäminen

2018

 • #Äänityöttömälle-mielenilmaus aktiivimallia vastaan
 • Viimeinen niitti -kampanja, jolla torjuttiin irtisanomissuojan heikennysesitykset

2017

 • Eläkeuudistus voimaan
 • Työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnitelma pakolliseksi
 • Irtisanotuille työntekijöille oikeus työnantajan kustantamaan koulutukseen ja työterveyshuoltoon kuuden kuukauden ajan
 • Työn muutokseen keskittyvät vuosittaiset Tulevaisuus tänään -tapahtumat alkavat
 • Digitalisaatiota, globalisaatiota ja ilmastonmuutosta tutkiva nelivuotinen Mahdollisuuksien aika -hanke alkaa

2016

 • Kilpailukykysopimus ja hallituksen esittämien pakkolakien torjuminen
 • Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta
 • Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistus

2015

 • Työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkkaratkaisu
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien uudistus

2014

 • Laki ammatillisen osaamisen kehittämisestä
 • Joustava hoitoraha
 • Työttömyysturvan uudistukset, mm. työssäoloehto lyheni kuuteen kuukauteen, omavastuuaika lyheni viiteen päivään ja työttömyysetuuksiin tuli 300 euron suojaosa

2013

 • Työllisyys- ja kasvusopimus

2012

 • Työurasopimus

2011

 • Raamisopimus

2010

 • Työsopimuslain muutos, joka täsmensi määräaikaisten työsopimusten solmimisehtoja
 • Laki yhteistoiminta-asiamiehestä ja tämän toimistosta
 • Yhdistyslain uudistus, joka mm. paransi työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia ay-toimintaan
 • Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön haittaluokituksen uudistus

2009

 • Sosiaalitupo
 • Muutosturva parani lomautettujen ja määräaikaisten osalta
 • Työttömien koulutusmahdollisuuksien laajentuminen

2007

 • Työntekijän työeläkelaki
 • Yt-lain uudistus

2006

 • Työsuojelun valvontalain uudistaminen
 • Tilaajavastuulaki
 • Samapalkkaohjelma
 • Työeläkelaitosten valvonnan tehostaminen ja sijoitustoiminnan kehittäminen
 • Perhevapaakustannusten tasaaminen (mm. äitiys- ja perhepäivärahojen korotus)

2005

 • Työeläkeuudistus
 • Tasa-arvolain kokonaisuudistus
 • Vuosilomalain uudistus
 • Kesäduunaripuhelin

2004

 • Ammatillisen kuntoutuksen uudistus
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Osaamisen kohottamisohjelma Noste

2003

 • Työttömyysturvalain uudistus
 • Uusi työturvallisuuslaki
 • Tapaturma- ja ammattitaitolain uudistus
 • Perhevapaiden uudistus
 • Koululaisten iltapäivähoito

2002

 • Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasokorotus
 • Uusi työterveyshuoltolaki
 • Sopimus helatorstaista voimaan (helatorstai lyhentää työaikaa ansioita alentamatta)

2001

 • Uusi työsopimuslaki
 • Neuvottelutulos työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmien uudistamisesta (ns. sosiaalipaketti)

1999

 • Varhaiseläkeuudistus

1998

 • Työttömyysturvarahaston perustaminen

1997

 • TT-SAK yleiset sopimukset
 • PT-SAK yt-sopimus
 • Työeläkelaitoksen sijoitusuudistus
 • Sopimus työeläke- ja työttömyysvakuutusjärjestelmään koottavista ns. puskurirahastoista sekä työttömyysvakuutuksen rahoitusuudistuksesta

1996

 • Päivähoitolaki
 • Työaikalain kokonaisuudistus
 • Epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva
 • Vuosilomalain osittaisuudistus
 • Ulkomaalaisten työntekijöiden työehdot
 • Henkilöstörahastolain uudistus
 • Yhteistoimintalain uudistus
 • Tel-yhtiöiden hallintolaki

1995

 • Ulkomaisten työntekijöiden työehdot
 • Vuorotteluvapaa
 • Työaikalaki
 • Yt-lain muutokset: Eurooppa-tason konserniyhteistyö

1993

 • SAK uhkaa yleislakolla, kun hallitus aikoo muuttaa olennaisesti työlainsäädäntöä
 • STK ja teollisuudenkeskusliitto yhdistyvät Teollisuus ja Työnantajat (TT) keskusjärjestöksi

1992

 • TVK menee konkurssiin ja suurin osa sen jäsenliitoista siirtyy STTK:hon. SAK uhkaa yleislakolla

1991

 • Irtisanomismenettelylain kumoaminen ja irtisanomista koskevien määräysten sisällyttäminen työsopimuslakiin, laittoman irtisanomisen korvauksen enimmäismäärän nosto
 • Vuosilomalain muutos, loman säästämisjärjestelmä
 • Ammattikoulutusraha
 • SAK-STK koulutussopimus ja SAK-STK irtisanomissuojasopimus uusitaan
 • STK:n 'saatanalliset säkeet' torjutaan ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen saadaan aikaan tulopoliittinen ratka

1990

 • Konserniyhteistyötä koskevat säännökset yhteistoimintalakiin, muutokset voimaan 1.1.1991.
 • Työajan lyhennys (loppiainen 1.1.1992 alkaen)
 • SAK-LTK yleissopimus
 • SAK-STK ja SAK-LTK luottamusmiessopimukset. SAK-STK lomapalkkasopimus uusitaan
 • Työajan lyhennys joko päivittäisestä tai viikkotyöajasta tai sitten kokonaisina lomapäivinä, ns. pekkaspäivinä

1989

 • Työttömyysturvalain muutos
 • Työministeriö aloittaa toimintansa
 • Henkilörahastolaki hyväksytään, laki voimaan 1.1.1990
 • Uusi yhdistyslaki
 • SAK-STK irtisanomissuojasopimus uusitaan vastaamaan uudistettua työsopimuslakia
 • SAK-STK sopimus yhteistoiminnasta ja tiedotustoiminnasta yrityksissä uusitaan
 • SAK-LTK sopimus yhteistoiminnasta ja tiedotustoiminnasta yrityksissä

1988

 • Työsopimuslain ja yhteistoimintalain uudistukset hyväksytään työnantajajärjestöjen vastustuksesta huolimatta
 • Henkilörekisterilaki
 • Yksilölliset työajat lakisääteisiksi
 • Kotihoidontuki laajenee
 • Valtioneuvoston kanslia asettaa tulopoliittisen selvitystoimikunnan laatimaan taloudellisia selvityksiä ja laskelmia tulopoliittisia neuvotteluja ja päätöksentekoa varten

1987

 • Työturvallisuuslainsäädäntöä muutettiin, työsuojeluvaltuutetulle oikeus keskeyttää vaarallinen työ
 • Työsopimuslakiin syrjintäkielto työhönotossa
 • Aikuisten opintotuki

1986

 • Työmarkkinapelisääntöjä koskeva lakipaketti, työsopimuslaissa irtisanomis- ja koeaikoja pidennetään, työehtosopimuslaissa työnantajien vastuuta kiristetään ja ammattiosastojen vastuuta työrauhasta lievennetään
 • Toimihenkilöjärjestöt TVK ja STTK tekevät STK:n ja LTK:n kanssa keskitetyn työmarkkinaratkaisun, ns. toimihenkilötupon
 • SAK:n avainalojen yhteislakko 13.–15.3.1983
 • SAK tekee oman keskitetyn ratkaisun, josta työnantajapuolelta vain LTK jää pois
 • Työajan lyhennyksen jatkamisesta 68 tunnilla vuosina 1987–1990
 • SAK-STK rationalisointi- ja yhteistoimintasopimusten uudistus
 • Tasa-arvolaki hyväksytään, laki voimaan 1.1.1987

1985

 • Laki kotihoidontuesta

1984

 • SAK uhkaa yhteislakolla eli eri tuotannonalojen lyhyiden lakkojen sarjalla
 • Tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Pekkanen II, johon sisältyi vuonna 1986 alkava työajan lyhennys 16/32 tuntia
 • Ansiosidonnainen työttömyysturva
 • Laki irtisanomismenettelystä
 • SAK-STK irtisanomissuojasopimuksen uudistaminen uutta lakia vastaavaksi
 • SAK-LTK irtisanomissuojasopimus
 • Työtuomioistuimen hyvityssakkojen enimmäismäärän korotus 10 000 markasta 90 000 markkaan

1981

 • Keskitetty työehto- ja talouspoliittinen ratkaisu, ns. Pekkanen I
 • Ansiosidonnaisen sosiaaliturvan parannus äitiys-, vanhempain- ja sairaspäivärahoissa
 • SAK-STK ja SAK-LTK sopimukset yhteistoiminnan edistämisestä ja sopimukset yrityksen sisäisestä tiedotustoiminnasta

1980

 • Opintovapaalaki
 • Äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma
 • Ensimmäiset työehtosopimukset, jotka mahdollistivat, että sairaanlapsen hoitajana voi äidin suostumuksella olla myös lapsen isä

1979

 • Talvilomaoikeuden laajentaminen

1978

 • Yhteistoimintalaki
 • Työterveyshuoltolaki
 • Talviloma vuosilomalakiin
 • Isyysloma 12 päivää
 • SAK-STK irtisanomissuojasopimuksen uudistaminen
 • SAK-STK ja SAK-LTK rationalisointisopimusten uusiminen
 • Neljän palkansaajakeskusjärjestön yhteistyö tiivistyy
 • SAK:n, TVK:n, AKAVA:n ja STTK:n puheenjohtajien säännölliset tapaamiset alkavat

1977

 • SAK-LTK työsuojelusopimus
 • Talviloma

1976

 • SAK, Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliiton (STTK) ja STK:n työsuojelusopimus
 • Ryhmähenkivakuutus

1974

 • Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ns. Lindblom-sopimus: lapsilisien korotus, äitiysloma 7 kuukautta, verohelpotuksia, ansiokehitystakuu

1973

 • Vuosilomalain uudistus
 • Työsuojelunvalvontalaki, työsuojeluhallinto, työsuojeluvaltuutetut vuonna 1974. Valtionvarainministeriön palkkaosasto aloittaa toimintansa valtion työmarkkinalaitoksena

1972

 • Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ns. HL (Hämäläinen-Laatunen) -sopimus: lomaltapaluuraha 10 % lomapalkasta, sairausajan palkkaetujen parantaminen

1971

 • Sopimus työmarkkina- ja talouspoliittisesta kokonaisratkaisusta ns. UKK-sopimus
 • Neljän viikon vuosiloma vuonna 1973. SAK-STK koulutussopimus ja tiedotussopimus
 • Vähimmäispalkkalaki
 • Julkisen sektorin valtakunnalliset työehtosopimukset. Valtion työsuhdeasiain neuvottelukunta perustetaan
 • Valtion sektorin luottamusmiessopimus

1970

 • Työsopimuslain uudistus: irtisanomissuoja, luottamusmiesoikeudet, kokoontumisoikeus, syrjintäkielto
 • Toinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Liinamaa II (allekirjoitettu 11.9.1969, sopimuskausi 1.1.-31.12.1970): erorahajärjestelmä
 • SAK-LTK yleissopimus, luottamusmiessopimus ja turvallisuustyösopimus
 • Julkisen sektorin neuvottelu-, sopimis- ja lakko-oikeuden laajennus
 • Kunnallinen sopimusvaltuuskunta (vuodesta 1987 Kunnallinen työmarkkinalaitos) perustetaan

1969

 • SAK muuttuu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöksi, SAK
 • Ammattiyhdistysliikkeen eheytyminen
 • SAK:n ammattiliittojen valta työehtosopimustoiminnassa kasvaa
 • SAK-STK luottamusmiessopimus
 • SAK-LTK rationalisointisopimus

1968

 • Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus, ns. Liinamaa I (allekirjoitettu 27.3.1968, sopimuskausi 1.1.1969-31.12.1969)
 • Indeksiehtojen poistaminen, vuokrien ja hintojen valvonta, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työnantajat alkavat periä jäsenmaksuja suoraan ammattiliittojen jäsenten palkoista
 • Sovitaan julkisen sektorin sopimusmenettelyjen muuttamisesta
 • SAK-STK rationalisointisopimus

1967

 • SAK-STK lomapalkkasopimus
 • Uusi ammattitautilaki

1966

 • Sosialidemokraatit ja kansandemokraatit sopivat eheytyksen edellytysten parantamisesta
 • Niilo Hämäläinen (sd.) valitaan SAK:n puheenjohtajaksi ja Arvo Hautala (kd.) II puheenjohtajaksi
 • SAK-STK irtisanomissuojasopimus
 • Valtion eläkelaki ja evankelis-luterilaisen kirkon läkelaki

1965

 • SAK, SAJ ja TVK sopivat STK:n kanssa, että vuonna 1966 aloitetaan siirtyminen 40 tunnin viikkotyöaikaan
 • Lyhennettyyn työviikkoon siirrytään 1.1.1970 mennessä

1964

 • SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen eheytysneuvottelut alkavat
 • Työehtosopimuksiin suositus työajan lyhentämisestä
 • Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain eläkelaki
 • Valtion virkamiesten työsuhteiden neuvottelemista koskeva menettelytapalaki

1962

 • SAK ja STK neuvottelevat vuosina 1962–1964, kuinka samapalkkaisuus huomioidaan työehtosopimuksissa
 • Työehtosopimuksista poistuvat erilliset naispalkkataulukot ja määräykset vuoteen 1966 mennessä
 • Eduskunta ratifioi Kansainvälisen työkonferenssin sopimuksen samapalkkaisuudesta
 • Eläkelait tulevat voimaan 1.7.1962

1961

 • Työntekijäin eläkelaki (TEL) ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työeläkelaki (LEL) hyväksytään

1960

 • Ammattiyhdistysliikkeen hajaannus syvenee
 • Suomen Ammattijärjestö, SAJ, perustetaan
 • Vuosilomalain muutos, vuosiloma 18-24 päivää
 • Työttömyysvakuutuslaki, päivärahoja korotetaan ja maksetaan useammalta päivältä kuin aiemmin
 • Myös työnantajat osallistuvat kassojen kustannuksiin

1959

 • Yleiseksi työajaksi 45 tuntia viikossa, keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 42 tuntia

1958

 • Työturvallisuuslaki

1957

 • SAK:n järjestöllinen hajaannus alkaa

1956

 • Maataloustuotteiden hinnankorotus johtaa yleislakkoon, joka kestää 19 päivää, lakossa noin 420 000 työntekijää
 • SAK:n ajama palkankorotus toteutuu
 • Teollisuus saa verohelpotuksia
 • Eduskunta hyväksyy SAK:n vastustuksesta huolimatta yksimielisesti lain, joka kytkee maataloustulon palkansaajien yleiseen ansiotasoon
 • SAK:ssa vuoden lopussa lähes 290 000 jäsentä
 • Kansaneläkelain uudistus
 • Tasaeläkemalli hyväksytään SAK:n, Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen Keskusliiton (TVK) ja STK:n vastustuksesta huolimatta

1955

 • SAK, STK, Maataloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja hallitus eivät kykene sopimaan vakautuksen ja palkkasäännöstelyn jatkosta
 • Valtalakia, joka mahdollisti hinta- ja palkkasäännöstelyn, ei enää hyväksytä eduskunnassa

1950

 • Yritys lopettaa palkkasäännöstely
 • Palkkasäännöstelyn paluu
 • Vakautuskausi alkaa

1949

 • Sosialidemokraattien ja kommunistien suhteet ammattiyhdistysliikkeessä pohjalukemissa
 • SAK erottaa seitsemän ammattiliittoa jäsenyydestään, koska ne ovat aloittaneet työtaistelut ilman keskusjärjestön lupaa
 • Viisi liittoa palaa ja hyväksytään takaisin SAK:n jäsenyyteen

1948

 • Lapsilisälaki
 • Tapaturmavakuutuslaki

1947

 • Valtakunnalliset työehtosopimukset muotoutuneet työehtosopimusjärjestelmäksi
 • Yleissopimuksen ja työehtosopimusten mukaiset luottamusmiehet vakiintuneeksi osaksi suomalaista työelämää
 • Syksyllä runsaasti lakkoja
 • Palkkasäännöstely muuttuu indeksisidonnaiseksi
 • SAK:n jäsenmäärä nousee yli 340 000:een

1946

 • SAK-STK yleissopimus uusitaan
 • Laki tuotantokomiteoista
 • Työsopimuslain uudistus, laki työriitojen sovittelusta ja laki työtuomioistuimesta
 • Työaikalain muutos pidentää vuosiloman 12-14-päiväiseksi

1945

 • Uusi palkkasäännöstelypäätös vauhdittaa valtakunnallisten työehtosopimuksien tekemistä
 • Liiketyönantajain Keskusliitto, LTK (vuodesta 1995 Palvelutyönantajat) perustetaan

1944

 • SAK:n ja STK:n ensimmäinen yleissopimus
 • Yleissopimus luo puitteet työmarkkinoiden keskusjärjestöjen ja niiden jäsenjärjestöjen neuvotteluille

1942

 • Palkkasäännöstely
 • SAK:n, STK:n ja muiden järjestöjen edustajat mukana palkkasäännöstelyä hallinnoimassa

1940

 • SAK:n ja STK:n yhteinen julkilausuma, ns. tammikuun kihlaus
 • STK tunnustaa SAK:n työläisten edustajaksi ja keskinäiset neuvottelut tarpeellisiksi

1939

 • Vuosilomalaki, vuosiloma vakinaisissa töissä 5-12 päivää

1937

 • Kansaneläkelaki

1934

 • Kommunistit kehottavat jäseniään ja kannattajiaan liittymään SAK:hon

1930

 • Viranomaiset lopettavat Suomen Ammattijärjestön toiminnan heinäkuussa, ennen Lapuan liikkeen talonpoikaismarssia

1929

 • Linnarauha päättyy
 • Vakavia poliittisia ristiriitoja Ammattijärjestössä
 • Sosialidemokraatit ryhtyvät perustamaan uutta keskusjärjestöä

1927

 • Ammattientarkastuslakiin työläistarkastajat

1926

 • Vasemmistososialistien, kommunistien ja sosialidemokraattien linnarauha Ammattijärjestössä
 • Sosialidemokraatti Matti Paasivuori puheenjohtajaksi

1923

 • Työehtosopimuslaki

1922

 • Työsopimuslaki, vuosiloma 4–7 päivää

1920

 • Vasemmistososialistit ja kommunistit saavat enemmistö Suomen Ammattijärjestön edustajakokoukseen ja päättäviin elimiin

1917

 • Suomen Ammattijärjestön jäsenmäärä lähes nelinkertaistuu yli 160 000:een
 • SDP:n Me vaadimme ohjelma, marraskuun suurlakko ja kahdeksan tunnin työaikalaki
 • Suomen itsenäistyminen

1907

 • Suomen Ammattijärjestö perustetaan 15.4. Tampereella
 • Suomen Yleinen Työnantajaliitto (vuodesta 1918 Suomen Työnantajain Keskusliitto, STK) perustetaan

1905

 • Suurlakko eli kansallislakko

1895

 • Tapaturmakorvauslaki

1889

 • Asetus työväen suojelusta, ammattientarkastajat