Lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset poikkeukset

Päivitetty 26.6. kello 9.57.

Miten lomautusta koskevat säännökset ovat muuttuneet? 

Muutokset ovat määräaikaisia ja niitä sovelletaan vuoden 2020 loppuun asti.

  • Yhteistoimintalain mukainen vähimmäisneuvotteluaika lyhenee lomautustilanteessa 5 päivään, kun neuvotteluaika aiemmin oli 14 päivää tai 6 viikkoa.
  • Lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.
  • Lomautuksesta on ilmoitettava työntekijälle vähintään 5 päivää aikaisemmin, kun aiemmin ilmoitusaika oli vähintään 14 vuorokautta (kunta-alalla yksi kuukausi), ellei työehtosopimuksessa ole muuta sovittu.
  • Koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen on sellainen painava syy, jonka perusteella työnantaja voi lomauttaa ennen yt-neuvottelujen alkamista. Arvio tehdään tapauskohtaisesti ja kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut.

Lomautusta koskevien vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentämisestä ja lomautusilmoitusajan lyhentämisestä on sovittu valtaosin alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Löydät näistä tietoa alempaa kohdassa ”Alakohtaista tietoa poikkeuksista työehtoihin”.

Muutokset eivät koske valtiota, kuntaa, kuntayhtymiä, Kansaneläkelaitosta eivätkä evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Voiko lomautuksen aikana opiskella tai harjoittaa yritystoimintaa?

Lomautettu voi erillisen määräaikaisen lain perusteella saada työttömyysturvaa 31.12.2020 saakka, vaikka hänellä lomautuksen aikana olisi yritystoimintaa tai hän opiskelisi. Lomautetun pitää lomautuksen aikana ottaa vastaan työnantajien tarjoamaa työtä.

Miten koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevat säännökset ovat muuttuneet?

Muutokset ovat määräaikaisia ja niitä sovelletaan joulukuun 31. päivään asti.

  • Työntekijän työsuhde voidaan koeaikana purkaa myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Koeaikapurku ei aiheuta työttömyysturvaan karenssia eikä omavastuupäiviä. Oikeutta työsopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin työpaikalla.
  • Jos työnantaja on irtisanottu lakimuutosten aikana, pitenee työantajan takaisinottovelvollisuus 4:stä tai 6:sta kuukaudesta 9 kuukauteen. Tämä on se määräaika, jonka ajan työnantajan on tarjottava työtä ensin irtisanotulle työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt.

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden pidentäminen tulee voimaan vasta, kun alan ammatti- ja työnantajaliitto ovat sopineet asiasta. Päivitämme näitä tietoja alempana kohtaan ”Alakohtaista tietoa poikkeuksista työehtoihin”.

Muutokset eivät koske valtiota, kuntaa, kuntayhtymiä, Kansaneläkelaitosta, Ahvenanmaan maakuntahallitusta eivätkä evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Mihin lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset poikkeukset perustuvat?

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemassa koronakriisipaketissa esitettiin hallitukselle useita toimenpiteitä, joilla voidaan turvata ihmisten toimeentulo ja yritysten toiminnan jatkuminen vaikeassa tilanteessa. Hallitus tarttui näihin esityksiin ja lomautusta, koeaikaa, työnantajan takaisinottovelvollisuutta ja yt-menettelyaikoja koskevat määräaikaiset lakimuutokset tulivat voimaan 1. huhtikuuta. Muutokset ovat määräaikaisia ja niiden voimassaoloa jatkettiin kesäkuussa vuoden 2020 loppuun asti.

Useista työmarkkinajärjestöjen kriisipaketin esityksistä on sovittu työehtosopimuksiin tehdyillä väliaikaisilla muutoksilla. Linkkejä ammattiliittojen sivuille löydät tämän jutun lopusta.

Alakohtaista tietoa poikkeuksista lomautuskäytäntöihin ja muihin työehtoihin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:
- lomautusta ja takaisinottovelvollisuusaikaa koskevat muutokset
- ajo- ja lepoaikoja koskevat muutokset

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM
- määräaikaisia poikkeuksia työ­eh­to­so­pi­muk­siin (19.3.2020)
- määräaikaisia poikkeuksia matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden, huvi-, teema- ja elämyspuistojen sekä Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskeviin työehtosopimuksiin (27.05.2020)

Rajaturvallisuusunioni

Rakennusliitto

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Sähköliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme:
- tanssinopettajat
- teatteriala

Teollisuusliitto