Lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset poikkeukset

Päivitetty 3.1.2021

Ovatko lomautusta koskevat poikkeukset vielä voimassa? 

Hallitus teki keväällä 2020 useita lomautusta ja yt-menettelyaikoja koskevia määräaikaisia lakimuutoksia, jotka perustuivat työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan koronakriisipakettiin. Nämä muutokset päättyivät tammikuun 2021 alussa, ellei niistä ole erikseen sovittu toisin työehtosopimuksella.

Yksityisen sektorin lomautustilanteissa on palattu normaaliin menettelyyn:

  • Yhteistoimintalain mukainen vähimmäisneuvotteluaika lomautustilanteessa on palannut 5 päivästä takaisin 14 päivään tai 6 viikkoon.
  • Lomautusoikeus ei koske enää määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.
  • Lomautuksesta on ilmoitettava työntekijälle vähintään 14 vuorokautta aikaisemmin (kunta-alalla yhtä kuukautta aikaisemmin), kun ilmoitusaika määräaikaisessa lakimuutoksessa oli 5 päivää.

Keväällä 2020 voimaan tulleet muutokset eivät koskeneet valtiota, kuntaa, kuntayhtymiä, Kansaneläkelaitosta eivätkä evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Voiko lomautuksen aikana opiskella tai harjoittaa yritystoimintaa?

Lomautettu voi saada työttömyysturvaa 31.12.2021 saakka, vaikka hän opiskelisi lomautuksen aikana. Muuten vuoden 2021 alusta lomautettuun sovelletaan jälleen työvoimapoliittisia edellytyksiä: lomautetun pitää lomautuksen aikana esimerkiksi ottaa vastaan TE-toimiston tarjoamaa työtä tai palvelua sekä osallistua työllistymissuunnitelman laatimiseen. TE-toimisto myös tutkii lomautetun mahdollisen yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ja tekee sen perusteella päätöksen työttömyysturvan maksamisesta.

Ovatko koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevat poikkeukset vielä voimassa?

Koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevat määräaikaiset poikkeukset päättyivät 31.12.2020. Työntekijän työsuhdetta ei voi koeaikana enää purkaa tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Työantajan takaisinottovelvollisuus on palautunut 9 kuukaudesta takaisin 4:ään tai 6:een kuukauteen. Tämä on se määräaika, jonka ajan työnantajan on tarjottava työtä ensin irtisanotulle työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt.

Mihin lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset poikkeukset perustuivat?

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemassa koronakriisipaketissa esitettiin hallitukselle useita toimenpiteitä, joilla voidaan turvata ihmisten toimeentulo ja yritysten toiminnan jatkuminen vaikeassa tilanteessa. Hallitus tarttui näihin esityksiin ja lomautusta, koeaikaa, työnantajan takaisinottovelvollisuutta ja yt-menettelyaikoja koskevat määräaikaiset lakimuutokset tulivat voimaan 1. huhtikuuta. Muutokset ovat määräaikaisia ja niiden voimassaoloa jatkettiin kesäkuussa vuoden 2020 loppuun asti. Työmarkkinajärjestöt kannattivat muutosten jatkamista.

Useista työmarkkinajärjestöjen kriisipaketin esityksistä sovittiin työehtosopimuksiin tehdyillä väliaikaisilla muutoksilla.