Sairausvakuutus ja kuntoutus

SAK tavoitteena on sairastuneiden nopeampi hoitoon pääsy, palvelujen ja toimeentuloturvan parempi yhteensovittaminen ja muun muassa kuntoutukseen liittyvien palvelujen tehostaminen ja aikaistaminen.

Kun ihminen estyy sairauden takia tekemästä työtään (tai opiskelemaan), hänellä voi olla oikeus sairauspäivärahaan. Työsuhteessa olevien työntekijöiden työnantajat maksavat sairausajalta palkkaa vähintään omavastuun ajan, usein pidempäänkin. Tämä on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa. Jos sairaus ja työkyvyttömyys pitkittyvät, voi olla mahdollisuus saada työeläkelaitoksen tai Kelan maksamaa kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä.

Pitkittyvät työkyvyttömyysjaksot pahimmillaan katkaisevat yhteyden työelämään ja myös toimeentulo jää niukaksi. Osa näistä ongelmista tulee pitkistä jonoista terveydenhuollossa. Sote-uudistuksen yksi keskeisin tavoite on saada tähän muutos. Palkansaajien näkökulmasta työterveyshuollolla on suuri merkitys ja sitä on tärkeää kehittää ja laajentaa yhä useamman työntekijän saataville. Myös esimerkiksi pitkän työstä poissaolon jälkeen tarvitaan työkyvyn tukemista.

Nopeamman hoitoon pääsyn lisäksi SAK korostaa palvelujen ja toimeentuloturvan parempaa yhteensovittamista ja mm. kuntoutukseen liittyvien palvelujen tehostamista ja aikaistamista. Myös osasairauspäivärahan kehittäminen tukisi työhön osallistumista nykyistä paremmin. Sairausvakuutuksen ja kuntoutuksen kehittäminen on keskiössä sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Työntekijöiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvataan vahinkotapahtumina työtapaturmat ja ammattitaudit. Laki takaa vahingoittuneelle työntekijälle korvaukset sairaanhoidosta, ansionmenetyksestä tilapäisen tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta ja pysyvästä haitasta. Se korvaa myös kuntoutuksen, jolla pyritään edistämään paluuta työelämään. Kuolemantapauksessa perhe-eläke turvaa omaisten toimeentuloa.

SAK katsoo, että lain soveltamis- ja tulkintakäytäntö on joissakin kysymyksissä muodostunut vakuutettujen työntekijöiden kannalta kireämmäksi kuin lakia valmisteltaessa oli tarkoituksena. Esimerkkinä voidaan mainita lain olosuhdesäännösten soveltaminen ja tulkinta.