Työajan lyhentäminen ja osa-aikaraha

Vuonna 2022 Mahdollisuuksien aika -hankkeessa on tutkittu, miten työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työaikaansa voidaan lisätä työuran loppupuolella.

SAK ehdottaa 60 vuotta täyttäneille kokoaikatyötä tekeville työntekijöille mahdollisuutta lyhentää määräaikaisesti työaikaansa. Esityksessä tulonmenetystä kompensoitaisiin Työllisyysrahaston rahoittamalla osa-aikarahalla.

SAK:n malli työajan lyhentämiseen 60 vuotta täyttäneille työntekijöille

  • 60 vuotta täyttäneellä työntekijällä on mahdollisuus siirtyä kokoaikatyöstä 80 prosentin työajalle määräajaksi (1–12 kuukautta).
  • Tulonmenetystä kompensoidaan osa-aikarahalla. Sitä maksetaan 60 vuotta täyttäneille, jotka eivät voi vielä saada osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä voi saada 1963 ja sitä ennen syntyneet aikaisintaan 61-vuotiaana ja 1964 syntyneet 62-vuotiaana.
  • Osa-aikaraha on 50 prosenttia menetetystä palkasta aina 280 euroon saakka kuukaudessa. Tuen voi saada vain kerran ja henkilöllä pitää on takana vähintään kolmen vuoden työsuhde nykyiseen työnantajaan.
  • Osa-aika raha rahoitetaan Työllisyysrahastosta ja sen toimeenpanosta vastaavat työttömyyskassat ja Kela. Arvioitu välitön kustannus osa-aikarahasta on vuositasolla 42–84 miljoonaa euroa.

Miksi ikääntyneet työntekijät tarvitsevat mahdollisuuden työajan lyhentämiseen?

Ihmisten elämäntilanteiden nykyistä parempi huomioiminen työaikaratkaisuissa parantaisi elämänlaatua ja lisäisi työn vetovoimaisuutta. Usein myös työn tuottavuus paranisi.

Suomessa työntekijöiden mahdollisuus tehdä omaehtoisesti osa-aikatyötä on edelleen heikko. Tarvitsemme uusia keinoja, joiden avulla työntekijät voivat jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään tavalla, joka parantaa myös heidän hyvinvointiaan.

Useissa maissa on käynnissä yrityskohtaisia kokeiluja tai pysyviä järjestelyjä nelipäiväisestä työviikosta täydellä tai hieman aiempaa pienemmällä palkalla. Myös Suomessa on yrityksiä, jotka kokeilevat tätä.

Pelkästään terveydellisten syiden takia on tarpeen löytää vaikuttavia ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat jatkaa työelämässä. SAK:laisten ammattiliittojen 60 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien joukossa vain joka neljäs työssäkäyvä on varma, että pystyy jatkamaan nykyisellä tavalla työssä kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta. Töiden uudelleenorganisointi yhdistettynä työntekijöiden toiveiden mukaisiin työaikajärjestelyihin on tarvittava vaikuttava keino tavoitteessa pidentää työuria.

Tulokompensaatiota tarvitaan, sillä näin voidaan taata jokaiselle oikeus keventää työtä. Varsinkin SAK:laisessa kentässä työskenteleville tulojen väheneminen on usein este työtuntien lyhentämiselle.

Iäkkäille työntekijöille kohdentuvan työajan lyhentämisen hyötyjä olisivat vähentyvät sairauspoissaolot, työkyvyttömyyden ennaltaehkäiseminen ja lisääntynyt työn tuottavuus. Kaikki nämä vähentävät osa-aikarahasta aiheutuvia kustannuksia yhteiskunnalle.

Työajan lyhentämisen hyödyt ovat suurimmat niillä aloilla, joilla on eniten sairauspoissaoloja ja työ on fyysisesti raskasta. Luovat alat puolestaan hyötyisivät vireämmästä ja motivoituneemmasta henkilöstöstä. Raskasta työtä tekeville ikääntyneille alle 60-vuotiaille SAK:n työajanlyhennysmalli tuo ”valoa tunnelin päähän” -efektin ja paremman tulevaisuuden näkymän työuralle.

SAK:n työaika-avaus

Lue tiedote SAK:n työaika-avauksesta