Työttömyysturva ja työvoimapalvelut

Työttömyysturvaa on SAK:n näkemyksen mukaan kehitettävä selkeämmäksi ja sellaiseksi, että se huomioi paremmin työelämän muutokset.

Työttömyysturvan tarkoituksena on turvata työttömyyden aikainen toimeentulo ja mahdollistaa työn etsiminen. Työttömyysturvasta on kuitenkin vuosien saatossa tullut hyvin monimutkainen kokonaisuus. Järjestelmää on SAK:n näkemyksen mukaan kehitettävä selkeämmäksi ja sellaiseksi, että se huomioi paremmin työelämän muutokset.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan porrastamista tason tai keston osalta on esitetty toistuvasti. SAK ei kannata tällaista työttömien toimeentulon heikentämistä työllisyyden edistämiseksi. Ansioturvan pidempi kesto tukee tutkimusten mukaan omaa osaamista vastaavan työn löytymistä ja johtaa laadukkaampaan sekä kestävämpään työllistymiseen.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on suurimmalla osalla työttömistä alle 1500 euroa kuussa ja SAK:laisilla aloilla tätäkin alhaisempi. Ei ole todisteita, että työttömyyspäivärahan keston lyhentäminen tai turvan heikentäminen automaattisesti lyhentäisivät työttömyysjaksoa. Työttömyysturvan heikentämisen seurauksena voi päinvastoin olla lisääntyvä tarve asumis- ja toimeentulotuelle.

Työnhakijan työllistymismahdollisuuksia voidaan SAK:n näkemyksen mukaan parantaa parhaiten työvoimapolitiikan ja -palveluiden avulla. Yleensä toimijoina ovat työnhakija sekä TE-toimisto tai kunta, joiden asiantuntijat pyrkivät tukemaan yksilön työllistymistä palveluilla ja työnhakijan aktiivisuuteen vaikuttavalla sääntelyllä.

OECD teki vuonna 2020 Suomea koskevan tutkimuksen, joka kuvaa syitä työttömyyden pitkittymiselle. Suurimmiksi työllistymisen esteiksi koetaan terveyden ja työnhaun ongelmat, ei taloudelliset esteet. Työttömyysturvan leikkaaminen tarkoittaa työttömien toimeentulon heikentymistä, mutta ei poista tutkittuja työllistymisen esteitä.

  SAK:n kantoja työvoimapolitiikkaan

  • Toimiva työvoimapolitiikka lähtee työnhakijan omasta aktiivisuudesta, jota laadukkaat palvelut tukevat. Työnhakija itse päättää, mitä töitä hän hakee. Emme kannata työnhakijalle määrättäviä velvoittavia työtarjouksia.
  • Emme kannata liian kovia sanktioita työnhakuun liittyvistä mahdollisista laiminlyönneistä. Inhimilliset erehdykset ja elämäntilanteeseen liittyvä haasteet voivat osua kenen tahansa kohdalle, joten niistä ei pidä liiallisesti rangaista. Työllistymisen tukeminen ei saa olla pelkkää keppiä, vaan tarvitaan myös porkkanaa.
  • Julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen tulee mahdollistaa yksilön tarpeen mukaan osaamisen kehittäminen, työelämään asteittainen tutustuminen ja muut työllistymistä tukevat toimet. TE-toimiston tai kunnan asiantuntijalle on annetta riittävät mahdollisuudet muodostaa yhteistyössä työnhakijan kanssa tälle sopiva yksilöllinen ja toimiva työllistymiseen johtava polku.

  Blogikirjoitus: Työttömyysturvan kehittämistä vai työttömien toimeentulon leikkaamista?

  SAK:n kehittämisehdotuksia työttömyysturvaan ja työvoimapalveluihin

  SAK on esittänyt useita malleja, joilla työttömyysturvaa ja työvoimapalveluita voisi kehittää.

  Työttömien osaamisen nostaminen ja työn jakaminen

  SAK haluaa parantaa vähän koulutettujen ja matalapalkka-alojen työttömien koulutusmahdollisuuksia koulutuksen tarjontaa, työttömyysturvaa ja työn jakamisen malleja uudistamalla.

  SAK:n esityksessä osaamisen ja koulutustarpeen kartoitus toteutetaan heti työttömyyden alussa. Koulutukseen osallistuvien työttömien määrää lisätään 25 000:lla ja työttömille maksetaan työttömyysturvassa sama 250 euron korotusosa koulutukseen ja muihin työvoimapalveluihin osallistumisen ajalta.

  Lisäksi ehdotamme uutta mahdollisuutta työn jakamiseen hyödyntämällä soviteltua työttömyyspäivärahaa. Se parantaa ikääntyvien työssä jaksamista ja helpottaa työttömien osa-aikaista työllistymistä.

  Kannustava työllistymisturva

  SAK on esittänyt työttömyysturvan ja työvoimapalveluiden kehittämiseksi oman kannustavan työllistymisturvan mallin. Malli luottaa työttömään, mutta myös kannustaa tekemään työtä. Mallin työllistymisturva on joustava työttömyyden aikainen toimeentuloturva, joka vähentäisi byrokratiaa ja selkeyttäisi tilannetta hakijan näkökulmasta. Se myös parantaisi keikkatyötä tekevien toimeentuloturvaa.

  Työajan tarkastelusta luopuminen parantaisi keikkatyöntekijän toimeentuloa

  Vajaalla työllä, valtavalla vaivalla -tutkimuksen mukaan keikkatyöntekijöiden työaika muodostaa epätasapainoisen kolmion. Ansiotyötä on keikkatyössä ajallisesti ja taloudellisesti usein vähän. Sen sijaan työntekijän aikaa kuluttavat valtavasti töiden hakeminen, työttömyysturvan yhteensovittaminen ja erilaisten ongelmien ratkaiseminen.

  Keikkatyöntekijöiden toimeentulon parantamiseksi SAK esittää muun muassa työajan tarkastelusta luopumista työttömyysturvassa sekä palkkatyön ja yrittäjyyden välisen eron selkeyttämistä.