Ilmasto- ja energiapolitiikka

SAK pitää tärkeänä, että ilmaston lämpeneminen saadaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti pysäytettyä alle kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Energiapolitiikassa on kiinnitettävä huomiota monipuoliseen ja kustannustehokkaaseen energiantuotantoon.

Parhaiten ilmaston lämpenemistä voidaan hillitä, jos EU:n ilmastopolitiikalla on yksi yhteinen tavoite päästöjen vähentämisessä vuoden 2020 jälkeen. Pääasiallinen keino tavoitteen saavuttamisessa on toimiva päästökauppa, mutta se ei yksin riitä, sillä kaikki päästölähteet eivät kuulu sen piiriin.

Hiilelle on saatava globaali hinta, jotta päästöjen vähentäminen onnistuu aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää muun muassa EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamista.

Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes, joten liikenteen päästöjä on vähennettävä, jos Suomi haluaa täyttää päästövähennystavoitteensa.

Liikenteen päästöjä voidaan vähentää muun muassa lisäämällä sähköautojen käyttöä ja siirtymällä käyttämään biopolttoaineita. Ihmisten liikkumiseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti myös yhdyskuntasuunnittelulla ja edistämällä kaupungistumista.

Ilmastopolitiikka ja palkansaajat

SAK pitää tärkeänä, että ilmastopolitiikan vaikutukset, kuten siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan, toteutetaan työntekijöiden kannalta oikeudenmukaisesti.

Hallituksen on selvitettävä toimialoittain Pariisin ilmastosopimuksen työllisyysvaikutukset ja perustettava kolmikantainen työryhmä selvittämään keinoja hiilivuodon torjumiseksi ja työllisyyden edistämiseksi.

Erityisen tärkeää on ennakoida, millaista osaamista, koulutusta ja muutosturvaa siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaa edellyttää.

Palkansaajille keskeisiä kysymyksiä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä ovat

  • Millaisia uusia markkinoita ja työtä ilmastosopimus antaa Suomessa toimiville yrityksille ja miten valtio voi edistää yritysten pääsyä näille markkinoille?
  • Millaista uutta osaamista tarvitaan uuden työn myötä?
  • Mitä kielteisiä vaikutuksia muutoksella on yrityksille ja toimialoille?

Muutoksen kielteisiä vaikutuksia pitää ennakoida ja etsiä ratkaisuja vaikutusten minimoimiseksi muun muassa lisäämällä työntekijöiden uudelleen-, täydennys- ja muuntokoulutusta.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat valmistelleet yhdessä TJS-Opintokeskuksen ja Työväen Sivistyliitto TSL:n kanssa kestävän kehityksen koulutuspaketin ammattiliittojen käyttöön. Käy tutustumassa pakettiin!

Energiapolitiikka

SAK:n lähtökohta energiapolitiikassa on turvata monipuolinen ja kustannustehokas energiantuotanto.

SAK:n keskeiset tavoitteet energiapolitiikassa

  1. Suomessa pyritään jatkossakin monipuoliseen energiantuotantoon ja kaikki puhtaat tuotantomuodot pidetään mahdollisina.
  2. Sähkötehon riittävyys varmistetaan kaikissa olosuhteissa muun muassa huolehtimalla energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon toimintaedellytyksistä.
  3. Uusituvan energian käyttöä lisätään merkittävästi ja sitä pitää pystyä tulevaisuudessa tuottamaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukia. Innovaatio- ja investointituet ovat kuitenkin perusteltuja.

SAK:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet Pariisin jälkeen

Lataa julkaisu