Työpaikan luottamushenkilöt

Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja muut työntekijöiden edustajat vaikuttavat työpaikoilla työntekijöiden puolesta. SAK:laisten työpaikkojen jokapäiväisessä edunvalvontatyössä on mukana noin satatuhatta ihmistä ympäri Suomea.
Varastotyössä. Kuva: Fredrik Ottosson / Kuvatoimisto Gorilla

Luottamusmies

Luottamusmies valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla. Hänen puoleen voit kääntyä, jos sinulla on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Luottamusmies neuvoo ja selvittelee tarvittaessa myös erimielisyyksiä.

Luottamusmies edustaa työpaikalla paitsi ammattiliittoa myös työehtosopimusta. Hänet valitsevat tehtävään työpaikan ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät. SAK:laisissa ammattiliitoissa toimii yhteensä noin 40 000 luottamusmiestä.

Jos työpaikalla ei noudateta työehtosopimusta, työntekijät voivat valita keskuskuudestaan luottamusvaltuutetun. Luottamusvaltuutetun aseman määrittelee työsopimuslaki.

Luottamusmiehen oikeuksia

  • Luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta tehtäviinsä.
  • Tehtävässään hän toimii yleensä oman toimensa ohella. Suurimmilla työpaikoilla voi olla useita luottamusmiehiä ja myös päätoimisia luottamusmiehiä. Tehtävästään hän saa korvauksen Työnantajalta tai luottamusmiehellä on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen luottamusmieskorvaukseen..
  • Luottamusmiehellä on oikeus saada työnantajalta palkka- ja muita tietoja, joista laissa ja työehtosopimuksessa on sovittu.
  • Työsopimuslaki ja työehtosopimus takaavat luottamusmiehelle tavallista vahvemman irtisanomissuojan toimikauden aikana, ja joillain aloilla myös ennen toimikautta ja sen jälkeen.

Työsuojeluvaltuutettu

Työpaikalle on valittava lain mukaan työsuojeluvaltuutettu, jos työpaikalla työskentelee vähintään kymmenen henkeä. Mikään ei estä valitsemasta työsuojeluvaltuutettu myös pienemmälle työpaikalle, jos työntekijät niin haluavat.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on perehdyttävä työpaikkansa työympäristöön sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun on myös tutustuttava työsuojelusäännöksiin.

Valtuutetun tärkein tehtävä on ehdottaa työsuojeluun ja -terveyteen liittyviä asioita työnantajan kanssa käsiteltäväksi. Välitettävissä asioissa korostuu työntekijöiden näkökulma.

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työsuojeluun liittyviin tarkastuksiin. Jos työterveysasioissa esiintyy puutteita tai ongelmia, työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojeluviranomaisten ja ammattiliiton puoleen. Jokaisella työpaikalla on lain mukaan oltava myös työsuojeluun liittyvä toimintaohjelma ja työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö.

Työsuojeluvaltuutetun oikeuksia

Työsuojeluvaltuutetulla on työsuojelun valvontalain perusteella oikeus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutusta tarjoavat muun muassa oma ammattiliitto, Työturvallisuuskeskus ja Kiljavan opisto.

Hänellä on oikeus saada korvaus työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta aiheutuvasta ansion menetyksestä. Hänen on myös saatava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Valtuutetulla on myös oikeus saada nähtäväkseen työpaikan työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot.

Työsuojeluvaltuutetulla on vahvennettu irtisanomissuoja.

Lisää työsuojeluvaltuutetun tehtävistä ja oikeuksista Työturvallisuuskeskuksen sivuilla.

Työsuojelun käsitekartta

Oletko itse työsuojeluvaltuutettu? Tutustu SAK:n työsuojelun käsitekarttaan!

Työntekijöiden edustajat suurten yritysten hallintoelimissä

Suurten yritysten henkilöstöllä on oikeus osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien asioiden käsittelyyn yrityksen päättävissä toimielimissä. Edustajapaikat on taattava yrityksissä, joissa on yli 150 työntekijää.

Henkilöstön edustajat voivat osallistua esimerkiksi yrityksen hallintoneuvostoon, hallitukseen, johtokuntaan tai johtoryhmään. Jos henkilöstö ja työnantaja eivät pääse sopuun sopivasta hallintoelimestä, työnantajan näkemys ratkaisee.

Edustajia on oltava lain mukaan vähintään yksi ja enintään neljä. Heille on nimettävä myös varajäsenet.

Työntekijöiden edustajien oikeuksia

  • Edustajat työskentelevät tehtävässään samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin muut yrityksen sääntöjen mukaan valitut edustajat.
  • Henkilöstön edustajia koskevat salassapitosäännöt ja heillä on myös oikeus tutustua ennakkoon käsiteltävän asian aineistoon.
  • Henkilöstön edustajat eivät saa osallistua yrityksen johdon valintaan, työehdoista päättämiseen tai henkilöstön työsuhteen ehtoja koskevien asioiden käsittelyyn.