Koulutus ja osaaminen

Kun puhutaan sosiaaliturvasta tai työllisyydestä, SAK:n lääke on leikkausten sijaan panostaminen koulutukseen ja osaamiseen.
Työelämää edeltävä koulutus ei aina takaa osaamista. Kuva: Maskot / Gorilla

Koulutus on väline, jolla osaamista kehitetään. Osaamista karttuu myös arjessa, niin työssä kuin vapaa-ajalla. SAK pitää tärkeänä, että kaikki osaaminen tehdään näkyväksi ja sitä voi hyödyntää eri elämänvaiheissa.

Korostamme koulutuksen merkitystä läpi elämän. Joustava ja laadukas toiseen asteen koulutus antaa hyvät eväät työuralle ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Oppiminen ei lopu päättötodistukseen.

Myös työssä kehitytään: työn kautta, toisilta oppimalla tai opiskelemalla työn ohessa. Koulutuksella on myös suuri merkitys muutostilanteissa. Jos työ muuttuu tai loppuu kokonaan, koulutus auttaa omaksumaan uuden työn tai vie kokonaan uudelle alalle.

Kolmannekselta pitkäaikaistyöttömiä puuttuu ammatillinen tutkinto

Koulutusta ja osaamista koskevat SAK:n tavoitteet

1) Koulutus ehkäisee nuorten syrjäytymistä

 • Nuorten moniammatilliseen ohjaamiseen kehitettyjen Ohjaamoiden toiminta vakiinnutettava uudessa maakuntamallissa. Nuorten monialaiset, matalan kynnyksen palvelut tulee olla lähellä nuorta ja hänen perhettään, jotta nuori saa tarvitsemansa tuen, avun ja ohjauksen oikea-aikaisesti silloin, kun hänellä on niihin tarve.
 • Jokaisesta ikäluokasta noin 10 000 nuorta jää edelleen perusasteen varaan. Vaikka enemmistö perusasteen päättävistä nuorista hakee toisen asteen koulutukseen ammatilliseen koulutukseen tai lukioon, on toisen asteen opintojen keskeyttäminen yleistä. Noin 10 prosenttia keskeyttää toisen asteen opinnot, ammattiin opiskelevat lukiolaisia useammin. Nuoria on tuettava voimakkain toimenpitein yhdessä elämän tärkeimmistä käännekohdista ja selviytymään työelämässä, jonka osaamisvaatimukset ovat alati kasvaneet ja työllistyminen ilman toisen asteen tutkintoa on liki madotonta. Siksi tavoittelimme oppivelvollisuusiän nostoa 18 vuoteen. Se toteutui vuonna 2020.
 • Ammatillisen koulutuksen rahoituksella kannustetaan oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen koulutussopimusta ja oppisopumusta yhdistäen niin sanotun 2+1-mallin mukaisesti.
 • SAK esittää kokeilua, jossa nuorten oppisopimuskoulutuksen vetovoimaa lisätään työnantajille maksettavalla koulutuskorvauksella. Tähän on varattu jo määräraha ja se tulee ottaa viipymättä käyttöön.

2) Ammatillista koulutusta ei saa unohtaa

 • Lähiopetus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tarvitsevat lisäresursseja.
 • Työpaikalla oppimista parantaa työpaikkaohjaajien koulutus ja aseman parantaminen.
 • Henkilöstö on otettava mukaan kehittämään työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista koulutusta.

3) Aikuisten koulutuksen kehittämisestä tukea alanvaihtoon

4) Kieliopinnot auttavat kotoutumaan

 • Kotouttamissuunnitelman mukaista kielikoulutusta on tarjottava osa-aikaisesti ja iltaisin, jotta työssäkäyvillä on mahdollista osallistua koulutukseen.
 • Kielikoulutusta on järjestettävä myös työpaikoilla ja työajalla.
 • Työnantajan on kustannettava ja järjestettävä kielikoulutusta, mikäli hän palkkaa työntekijän kolmansista maista.
 • Suomeen tulevilla kansainvälisillä opiskelijoilla on oltava mahdollisuuksia opiskella riittävästi suomen ja ruotsin kieltä.
 • Kotoutumiskoulutuksen hinta ei saa olla painavin mittapuu kilpailutuksessa. Opettajien työehtoihin on myös kiinnitettävä huomiota.