Ammatillinen koulutus

SAK:n tavoite on, että ammatillinen koulutus antaa opiskelijoille hyvät perustaidot toimia oman alansa ammattilaisena.

Tutkintotodistus on todistus siitä, että oppilas on valmis siirtymään työelämään: hän osaa tehdä työnsä turvallisesti ja työjälki täyttää alan laatuvaatimukset. Sen lisäksi hän on saanut työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja ja tunnistaa omat oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä.

Sen lisäsi opetuksessa täytyy ottaa myös huomioon erilaiset oppijat ja oppimistyylit sekä ihmisten vaihtelevat elämäntilanteet.

Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan 2018 ja sitä tarkasteltiin vuonna 2021. Uudistuksen tarkoitus oli saada koulutus vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. SAK totesi tuolloin, että tavoitteissa on menty eteenpäin, mutta töitä on edelleen tehtävänä. Tämä työ jatkuu ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämistyössä, jossa SAK on tiiviisti mukana.

TYÖPAIKOILLA TARVITAAN EDELLEEN TUKEA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOTEUTUKSEEN

SAK haluaa, että ammatillisessa toisen asteen opiskelussa kiinnitetään eriytyisesti huomiota näihin asioihin

Opiskelijat saavat riittävästi opetusta ja ohjausta

Ammatillisessa koulutuksessa opetuksen ja ohjauksen määrä vaihtelee eri koulutusalojen välillä ja riippuen koulutuksen järjestäjästä. Opiskelijoiden ”tyhjät päivät” ja liiallinen itsenäinen opiskelu heikentävät koulutuksen laatua, venyttävät opintoja ja lisäävät opintojen keskeyttämisiä. 

Perustutkinnoissa on määriteltävä, paljonko yksi osaamispiste sisältää opetusta – vastaava käytäntö on jo lukio-opinnoissa. Jotta ammatillinen koulutus on laadukasta ja opiskelijat valmistuvat riittävin taidoin ammattiinsa, on opiskelijoille oltava riittävästi opetusta.

Henkilöstön edustajat mukaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitteluun

Luottamushenkilöiden osallistumista työpaikalla tapahtuvan opiskelun suunnitteluun on vahvistettava. Yhteistyö oppilaitoksen ja työpaikkojen kanssa on helpompaa, jos henkilöstön edustajat saavat riittävästi tietoa työpaikalle tulevista opiskelijoista.

Työnantajan on myös toimitettava tiedot koulutus- ja oppisopimusopiskelijoista riittävän ajoissa henkilöstön edustajille. Oikeus tarvittaviin tietoihin on kirjattava ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön.

Työpaikkaohjaajien asemaa on parannettava työpaikoilla

Työpaikkaohjaajien koulutuksen on oltava suunnitelmallista ja kattavaa. Vaativaan tehtävään on annettava työpaikoilla riittävät aikaresurssit koulutus- ja ohjaustehtävään ja se on huomioitava myös palkkauksessa. SAK:n pitkän linjan tavoitteena on, että työpaikkaohjaajille osoitetaan erillinen työaika ja korvaus opiskelijoiden ohjaamiseen.