SAK vastusti aktiivimallia alusta saakka eikä osallistunut sen valmisteluun. Mallin vakavista ongelmista huolimatta se hyväksyttiin eduskunnassa hallituspuolueiden edustajien äänillä.

Aktiivisuusvelvoite

Työttömän aktiivisuutta tarkastellaan noin kolmen kuukauden (65 työttömyysetuuden maksupäivää) jaksoissa. Tarkastelujakson aikana työttömän on oltava joko

18 tuntia palkkatyössä (työssäoloehto)

 • Työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 189 euroa/kuukausi (vuonna 2018).
 • Työaikaedellytyksestä poikkeavat alat ovat valtioneuvoston asetusten mukaan opetus, kotityö, luovat ja esitykselliset alat sekä urheilutoiminta.
 • Talkoo- ja vastaavaa palkatonta työtä ei hyväksytä.

TAI ansaittava yrittäjänä 23 % yrittäjän työssäoloehdon täyttäviä tuloja

 • 241 euroa vuonna 2018

TAI oltava 5 päivää palveluissa, joiksi hyväksytään

1) TE-toimiston työllistymistä edistävät palvelut

 • työvoimakoulutus
 • työ- tai koulutuskokeilu
 • työnhaku- tai uravalmennus
 • omaehtoinen opiskelu
 • kuntouttava työtoiminta.

2) Työvoimaviranomaisen järjestämä tai ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankkima työllistymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta

 • asiantuntija-arviointi (pois lukien työkyvyn arviointi)
 • ammatinvalinta- ja uraohjaus
 • työhönvalmennus.

3) Muu työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettava rekrytointia tukeva toiminta, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta (valtioneuvoston asetus)

 • rekrytointikokeilu (väliaikainen laki 2017–2018)
 • rekrytointikoulutus.

Vaikutus työttömyysetuuteen

Jos työtön täyttää aktiivisuusvelvoitteen, työttömyysetuus pysyy ennallaan. Jos työtön ei täytä aktiivisuusvelvoitetta, työttömyysetuus alenee 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajalta.

Alennettu 65 maksupäivän jakso on uusi aktiivisuuden tarkastelujakso: työttömyysetuus jatkuu 4,56 %:lla alennettuna myös seuraavat 65 maksupäivää tai palaa normaalille tasolle aktiivisuusvelvoitteen täyttymisestä riippuen.

Keitä aktiivimalli koskee?

Aktiivimalli koskee kaikkia etuusmuotoja: työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Se koskee myös kaikkia työttömyysturvan saajia: nuoria, ikääntyneitä, maahanmuuttajia, pitkäaikaistyöttömiä, lisäpäivärahan saajia jne.

Aktiivimalli ei koske työtöntä, joka on

 • hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai odottaa päätöstä
 • työskentelee omais- ja perhehoitajana
 • saa työkyvyttömyyden tai sairauden perusteella myönnettyä muuta etuutta (esim. vammaistuki, tapaturmaeläke, osatyökyvyttömyyseläke).

Lomautetut eivät ole aktiivisuusvelvoitteen piirissä, jos työttömyysetuutta maksetaan lyhytkestoisen lomautuksen perusteella alle 65 maksupäivää.

Kokonaan lomautetuilla aktiivisuutta aletaan seurata, jos lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti yli 64 maksupäivää. Lyhennetylle työviikolle lomautetuilla aktiivisuutta seurataan, jos lomautus muuttuu kokoaikaiseksi ja kestää yli 64 maksupäivää.

Mikä taho seuraa aktiivisuutta?

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan osalta työttömän aktiivisuutta seuraa Kela. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan osalta aktiivisuutta seuraavat työttömyyskassat.

Voimaantulo

Aktiivimalli tuli voimaan 1. tammikuuta 2018. Työttömyysetuus voi alentua ensimmäisen kerran huhtikuussa 2018.