Työnantaja ei voi vapaasti päättää töiden siirtämisestä yöhön 

Sähkön hinnan kohoaminen on saanut osan työnantajista miettimään töiden siirtämistä yöhön, jolloin sähkö on halvempaa. Mitä laki ja työehtosopimukset sanovat yötyön tekemisestä ja mitä siitä voidaan sopia työpaikalla? Kysymyksiin vastaa SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.
15.09.2022 08:30
SAK
Työaikalain mukaan muun muassa vartiointi on sellaista työtä, jota voidaan tehdä myös yöllä. Kuva Patrik Lindström.

Yötyötä sääntelee työaikalaki ja EU:n työaikadirektiivi. Myös kansainvälisissä sopimuksissa on yötyötä koskevia säännöksiä. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei voi vapaasti päättää siitä, että työtä tehdään yöllä.

Yötyötä on työaikalain mukaan työ, jota tehdään kello 23–06 välisenä aikana. Yövuorosta on kysymys silloin, kun vähintään kolme tuntia työstä sijoittuu tälle aikavälille.

Mitä laissa määrätään yötyöstä?

– Yötyön teettäminen on sallittua vain työaikalaissa luetelluissa töissä. Lain mukaan yötyötä voidaan teettää vuorotyössä ja töissä, jotka saadaan järjestää jaksotyöksi. Jaksotyönä voidaan järjestää esimerkiksi terveydenhuolto- ja hoivatyö, vartiointi ja valvonta sekä pelastustyö ja kuljetus, majoitus ja vastaavat palvelut sekä näiden tukitoiminnot. Vuorotyön teettämistä ei ole laissa rajoitettu. Vuorojen on vuorotyössä kuitenkin vaihduttava työaikalain edellyttämällä tavalla. 

Anu-Tuija Lehto.

– Myös huolto- ja korjaustyöt, jotka ovat toiminnan ylläpitämiseksi välttämättömiä, ja työtä, jota ei voi tehdä samaan aikaan työpaikalla tehtävän säännöllisen työn kanssa, voidaan tehdä yöllä. Lisäksi esimerkiksi väylien kunnossapito, työ leipomoissa ja kiireelliset maataloustyöt ovat töitä, joita voidaan tehdä myös yöllä. 

– Muissa tilanteissa yötyön teettäminen on lain mukaan mahdollista vain tilapäisesti. Tällainen tilanne on silloin, kun työnantajan tavanomainen toiminta sijoittuu päiväsaikaan, mutta työnantajalle syntyy satunnainen tarve teettää työtä yöllä. Tilapäisyys arvioidaan aina työntekijäkohtaisesti. Työtä ei ole sallittua teettää yöllä pelkästään esimerkiksi siksi, että tällä tavoin saataisiin työnantajalle tarkoituksenmukaisia työvuoroja. Yrityksessä täytyy aina tehdä työaikalaissa säädettyä työtä, jotta yötyötä voidaan teettää.

– Jos työnantaja haluaa teettää säännöllisesti yötyötä muissa kuin työaikalaissa mainituissa tapauksissa, siihen on haettava lupa aluehallintovirastosta. Työaikalaissa ei myöskään ole yötyökorvauksia koskevia säännöksiä. Näistä on yleensä sovittu työehtosopimuksissa.

Voidaanko yötyön tekemisestä sopia työehtosopimuksissa?

– Kyllä, jos työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksissa on yleensä työaikaa koskevia määräyksiä. Silloin työehtosopimuksessa voidaan sopia yötyön tekemisestä myös muissa kuin työaikalaissa luetelluissa töissä. Tällaisen työehtosopimuksen on työnantajan tai työnantajaliiton kanssa neuvotellut työntekijöitä valtakunnallisesti edustava ammattiliitto.  

Voidaanko paikallisesti eli työpaikalla sopia yötyöstä toisin kuin laki määrää tai mitä työehtosopimuksessa on sovittu?

– Yötyön tekemisestä voidaan työpaikalla sopia työaikalakia laajemmin vain, jos valtakunnallisessa työ- tai virkaehtosopimuksessa on annettu tämä mahdollisuus. Sopimusta tehtäessä on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä ja tällainen paikallinen sopimus on osa työehtosopimusta. 
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.