SAK:n kysely: Energian hinnan nousu on lisännyt yötyön tekemistä vain vähän 

Yötyön lisäämisestä ei ole laajemmin keskusteltu teollisuuden työpaikoilla, kertovat SAK:laiset luottamushenkilöt. Kysyimme asiaa heiltä sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli alkusyksystä tietoja siitä, että osa yrityksistä suunnittelee siirtävänsä töitä tehtäväksi halvemman energian aikaan yöhön. 
20.10.2022 09:00
SAK
Muun muassa elintarviketeollisuudessa kuten leipomoissa tehdään paljon vuoro- ja yötyötä. Kuva Lehtikuva.

Luottamushenkilöistä vain kuusi prosenttia kertoi SAK:n kyselyssä, että työpaikalla on keskusteltu yötyön lisäämisestä energian hinnan nousun takia. Kyselyyn vastasi 380 luottamushenkilöä. He edustivat Teollisuusliittoa, Paperiliittoa, Elintarviketyöläisten liittoa ja Rakennusliittoa.

Luottamushenkilöiden mukaan keskustelut yötyöhön siirtymisestä ovat sujuneet työpaikoilla hyvin (55 %) tai vaihtelevasti (46 %). Yksikään vastanneista ei kerro, että keskustelut olisivat sujuneet huonosti.

Kysely tehtiin syyskuussa ja tuolloin vain kaksi prosenttia vastanneista eli kuusi luottamushenkilöä ilmoitti, että työnantaja on jo lisännyt yötyötä energian hinnan nousun vuoksi. Näillä työpaikoilla yötyön lisääminen on sujunut hyvin. Luottamushenkilöistä kolmannes ilmoittaa (33 %), että yötyön lisääminen ei ole herättänyt työntekijöissä lainkaan vastustusta ja kaksi kolmasosaa (67 %) kertoo vastustusta ilmenneen vain vähän.

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto muistuttaa, että työnantaja ei voi päättää vapaasti töiden siirtämisestä yöhön. 

Anu-Tuija Lehto.

Yötyön teettäminen on sallittua työaikalaissa luetelluissa töissä. Tällaisia töitä on paljon,  
muun muassa vuorotyönä tehtävä työ ja työt, jotka saadaan järjestää jaksotyöksi. Jaksotyössä työaikaa tarkastellaan muutaman viikon pituisissa jaksoissa. 

Valtakunnalliset työehtosopimukset antavat mahdollisuuden sopia joissakin tapauksissa toisin kuin laki määrää.

– Valtakunnallisessa työehtosopimuksessa voidaan sopia mahdollisuudesta poiketa työaikalain määräyksistä. Sen sijaan yrityskohtaisella työehtosopimuksella tai millään muullakaan paikallisella sopimuksella ei voi sopia yötyöstä työaikalaista poikkeavasti.

Työpaikalla yötyön tekemisestä voidaankin sopia vain, jos tällaiseen sopimiseen annetaan valtakunnallisessa työehtosopimuksessa mahdollisuus.

Lue lisää siitä, mitä työaikalaki määrää ja mitä yötyöstä voidaan sopia työehtosopimuksissa tai paikallisesti.

Yötyö kuormittaa terveyttä

Teollisuudessa tehdään perinteisesti paljon vuorotyötä. SAK:n kyselyssä 52 prosenttia luottamushenkilöistä kertoi, että työpaikalla tehdään yötyötä. Paperiliiton luottamushenkilöistä valtaosa (90 %) ilmoitti yötyön tekemisestä. Toiseksi eniten ilmoituksia tuli Elintarviketyöläisten liiton luottamushenkilöiltä (74 %).

Yötyötä ei kannata lisätä kevyin perustein, sillä se kuormittaa työntekijän terveyttä. 

Riitta Työläjärvi.

– Yötyö lasketaan mukaan erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaviin tekijöihin, jolloin työntekijöillä on lakisääteinen oikeus terveystarkastuksiin. Yhdessä työterveyshuollon kanssa voidaan arvioida yötyön mahdollisesti aiheuttamaa haittaa työntekijän terveydelle ja työkyvylle sekä löytää keinoja riskien vähentämiseen, sanoo SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi.

Tutkimusten mukaan yötyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonitautien, syöpäsairauksien, diabeteksen ja keskenmenojen riskiä. Yötyö voi lisätä stressi- ja unihäiriöitä. Väsyneenä työntekijä on myös alttiimpi tapaturmille. 

Yksilöllinen vaihtelu on kuitenkin suurta ja osalle vuorotyö mukaan lukien yötyö voi sopia paremmin. 

– Yötyön aiheuttamat terveysriskit korostuvat yli 50-vuotiailla ja raskaana olevilla. Osa yötyöntekijöistä kärsii aikaerorasituksesta, kun vuorokausirytmi vaihtelee paljon.

SAK:n työolobarometrissa lähes puolet (47 %) yötyötä tekevistä koki työn kuormittavan terveyttään. 

Riitta Työläjärvi kannustaa työnantajia suunnittelemaan työvuorot yhteistyössä työntekijöiden kanssa heidän toiveitaan huomioiden. 

– Yövuoroja ei pitäisi olla peräkkäin kahta tai kolmea enempää.

Lue lisää työaikojen vaikutuksesta terveyteen ja työkykyyn SAK:n ja Työterveyslaitoksen sivuilta. 

Lisäkorvauksesta sovittu vain muutamalla työpaikalla  

Yötyöstä maksettavista palkanlisistä tai muista korvauksista sovitaan työehtosopimuksissa. Työaikalaissa niistä ei ole määräyksiä.

Yötyön lisääminen energian hinnan nousun takia ei ainakaan toistaiseksi näy työntekijöille maksettavina ylimääräisinä lisäkorvauksina. Tällaisesta lisäkorvauksesta on sovittu SAK:n kyselyn mukaan vain muutamalla työpaikalla (17 %).

SAK:n luottamushenkilökysely: Energian hinnan nousu ja yötyö teollisuudessa. 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.