Listasimme vuoden 2019 muutoksia: Työttömänä opiskelu helpottuu ja tulorekisteri otetaan käyttöön

Kokosimme yhteen vuoden 2019 aikana voimaan tulevia muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijöiden turvaan ja verotukseen sekä eläkkeisiin ja muihin etuihin.
20.12.2018 11:25 Updated 04.01.2019 14:55
SAK
Kuva: Gorilla

Työttömyysturva

Omaehtoinen opiskelu työttömyysaikana helpottuu 

Vuoden 2019 alusta lähtien vähintään 25-vuotias työtön työnhakija voi opiskella omaehtoisesti ja omalla ilmoituksella enintään kuuden kuukauden ajan. Työnhakija saa opiskelun ajalta työttömyysturvaa.

Omaehtoisten opintojen on annettava ammatillisia valmiuksia tai tuettava yritystoimintaa. Muutoksella on vaikutusta myös aktiivimallin ehtoihin: työnhakijan omaehtoisia opintoja pidetään jatkossa tietyin edellytyksin aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena.

Työttömänä opiskelun helpottaminen on ollut pitkään SAK:n tavoitteena. SAK on myös ollut mukana valmistelemassa tätä työttömyysturvalain muutosta.

Lue lisää omaehtoisen opiskelun helpottamisesta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Aktiivimallin ehtojen täyttämismahdollisuudet laajenevat

Huhtikuun 2019 alusta lukien muun muassa ammattiliiton sekä sen perustaman säätiön tai yhdistyksen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voi kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Muita hyväksyttäviä toiminnan järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, Työttömien Keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset, ammattijärjestöt sekä julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

Myös työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttää jatkossa osallistujan aktiivisuutta.

Lue lisää aktiivimallin ehtoihin tulevasta muutoksesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Sovitellun päivärahan muutos vähentää maksuviiveitä

Sovitellun päivärahan maksaminen muuttuu huhtikuun 2019 alussa. Muutos koskee osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä sekä sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa. Niin sanottu maksuperusteinen sovittelu vähentää viiveitä työttömyysturvan saamisessa ja tuo siten säännöllisyyttä monien osa-aikatyötä tai keikkaa tekevien tuloihin. SAK on ollut mukana valmistelemassa muutosta.

Lisätietoja sovitellun päivärahan muutoksista löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta.

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturva muuttuu

Perheen yrityksessä työskentelevät henkilöt tulkitaan heinäkuun 2019 alusta lukien työttömyysturvassa palkansaajiksi. Näistä henkilöistä maksetaan jatkossa palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuja ja heidän työttömyyskassan jäsenyytensä pitää siirtää yrittäjien työttömyyskassoista palkansaajakassojen puolelle.

Päivärahaan oikeuttava työssäoloehto on näillä niin sanotuilla yrittäjien ei-omistavilla perheenjäsenillä 12 kuukautta. Palkansaajien työssäoloehto säilyy 6 kuukaudessa ja yrittäjien 15 kuukaudessa.

Lisätietoja yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvasta löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta.

Pitkäaikaistyöttömien eläketuki laajenee

Niin sanottu lex Lindström saa jatkoa lokakuun 2019 alusta lukien. Pitkäaikaistyöttömien eläketuki laajenee koskemaan ennen 1.9.1958 syntyneitä henkilöitä, jotka ovat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta.

Eläketuen myöntäminen edellyttää, että henkilö on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018. Nämä henkilöt saavat 1.10.2019 työmarkkinatuen sijasta oikeuden eläketukeen.

Eläketuki on määrältään täyden takuueläkkeen suuruinen. Tukea maksetaan korkeintaan vanhuuseläkeikään eli 65 vuoden ikään saakka.

Lue lisää pitkäaikaistyöttömien eläketuesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Työllistämispalkkio pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen palkkaamiseksi

Työnantaja voi vuoden 2019 alusta lukien saada 4 000 euron työllistämispalkkion, jos hän palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Palkkio on määräaikainen kokeilu, ja sitä voi saada vuoden 2019 kesäkuun loppuun saakka.

Lue lisää työllistämispalkkiosta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät Työllisyysrahastoksi

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät vuoden 2019 alussa Työllisyysrahastoksi. Uusi rahasto hoitaa työttömyysvakuutusmaksuihin ja aikuiskoulutusetuuksiin liittyvät palvelut. Työnantajien velvoitteet sekä aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin ehdot säilyvät ennallaan. Yhdistyminen ei myöskään edellytä toimenpiteitä nykyisiltä asiakkailta.

SAK on yksi Työllisyysrahaston yhteistyökumppaneista.

Tutustu Työllisyysrahaston uusiin nettisivuihin.

Sairaus- ja vanhempainpäivärahat

Sairauspäivärahaan korotus

Vähimmäismääräiset sairauspäivärahat korotetaan vuoden 2019 alussa työmarkkinatuen tasolle. Lisäksi vähimmäismääräisen päivärahan 55 päivän odotusajasta luovutaan.

Adoptiovanhemman vanhempainrahakautta pidennetään

Vanhempainpäivärahoihin tulee huhtikuun 2019 alusta lähtien muutoksia lapsiperheiden aseman parantamiseksi. Adoptiovanhemman vanhempainrahakautta pidennetään niin, että se vastaa biologisten vanhempien äitiys- ja vanhempainrahakautta lapsen syntymän jälkeiseltä ajalta. Lisäksi kaikilla lapsen oman perheensä ulkopuolelta adoptoivilla on oikeus vanhempainrahaan.

Monikkoperheiden isille myönnetään huhtikuusta alkaen isyysraha pidennettynä.

Lapsesta yksin huolehtivalle äidille tulee oikeus vanhempainpäivärahakauden pidennykseen isyysrahaa vastaavalla määrällä.

Lisäksi huhtikuusta lähtien kunnallisen luottamustoimen hoitamista ei jatkossa pidetä vanhempainpäivärahan maksamiseen vaikuttavana ansiotyönä. Muutoksen johdosta vanhempainpäiväraha voidaan maksaa täysimääräisenä niiltä päiviltä, joina vanhempi osallistuu luottamustehtävän hoitamiseen.

Eläkkeet

Alin eläkeikä nousee kolmella kuukaudella

Alin vanhuuseläkeikä nousee vuoden 2019 alusta kolmella kuukaudella. Vuonna 1956 syntyneet voivat siten siirtyä eläkkeelle aikaisintaan 63 vuoden ja kuuden kuukauden iässä. Eläkeiän nouseminen liittyy vuonna 2017 voimaantulleeseen eläkeuudistukseen.

Elinaikakerroin, työeläkeindeksi ja palkkakerroin

Elinaikakerroin vuodelle 2019 on 0,95722, ja se pienentää vuonna 1957 syntyneiden vuonna 2019 tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä 4,278 prosenttia. Jo myönnettyihin eläkkeisiin elinaikakertoimen muutos ei vaikuta.

Lisätietoja elinaikakertoimesta löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Työeläkeindeksi korottaa ensi vuonna maksussa olevia eläkkeitä ja muita etuuksia 1,45 prosenttia. Työeläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat työeläkkeen lisäksi esimerkiksi työeläkelakien mukaiset kuntoutusetuudet ja tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset.

Vuoteen 2018 verrattuna palkkakerroin nousee ensi vuonna noin 1,9 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Lisätietoja työeläkeindeksistä ja palkkakertoimesta löytyy sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.

Työnantajien ilmoitettava työsuhteen päättyminen tulorekisteriin

Ensi vuodesta alkaen työnantajan on ilmoitettava ansiotietojen lisäksi myös työsuhteen päättymispäivä tulorekisteriin, jos työntekijä on hakenut vanhuuseläkettä. Työeläkeyhtiöt hakevat sen jälkeen nämä tiedot suoraan tulorekisteristä.

Sosiaalivakuutusmaksut 2019

Suluissa vastaava maksu vuonna 2018.

Työeläkevakuutusmaksu

Työntekijän osuus TyEL-maksusta:

 • 17–52-vuotiaat työntekijät: 6,75 % (6,35 %)
 • 53–62-vuotiaat työntekijät: 8,25 % (7,85 %)
 • 63 vuotta täyttäneet työntekijät: 6,75 % (6,35 %)

Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden): 25,20 % (25,30 %)

Sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu: 0,77 (0,86 %)

Vakuutetun sairausvakuutusmaksut:

 • Palkansaajan sairaanhoitomaksu: 0,00 % (0,00 %)
 • Palkansaajan päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 14 282 euroa/vuosi: 1,54 % (1,53 %)
 • Eläkeläisen sairausvakuutusmaksu: 1,61 % (1,53 %)

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus vuonna 2019 on 0,23 % (0,17 %). Osuudella rahoitetaan YEL-vakuutetuille yrittäjille maksettavat eräät sairauspäivärahan omavastuuajan korvaukset.

Työttömyysvakuutusmaksu

 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu: 1,50 % (1,90 %)
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu, jos palkkasumma enintään 2 086 500 euroa/vuosi: 0,50 % (0,65 %)
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 2 086 500 euroa ylittävästä palkkasummasta: 2,05 % (2,60 %)
 • Työnantajan maksama työttömyysvakuutusmaksu osaomistajasta: 0,50 % (0,65 %)
 • Osaomistajan oma työttömyysvakuutusmaksu: 0,78 % (0,92 %)

Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut

Työnantajan maksama tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkan ja työn riskin mukaan. Ryhmähenkivakuutusmaksu peritään työnantajalta tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa saat tapaturmavakuutusyhtiöistä.

Verotus

Palkkatiedot jatkossa tulorekisteriin

Vuoden 2019 alusta lukien työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samaa palkkatietoa jokaiselle taholle erikseen, vaan he ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti tulorekisteriin.

Tulorekisterin tavoitteena on nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa. Muun muassa erilaisia etuuspäätöksiä voidaan rekisterin avulla tehdä aikaisempaa ajantasaisemmin tiedoin.

Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet.

Tutustu tulorekisteriin Tulorekisteri.fi-palvelussa.

Omavero-palvelun käyttömahdollisuudet laajenevat

Marraskuussa 2018 käyttöön otettu Verohallinnon sähköinen Omavero-palvelu laajeni vuoden 2019 alussa niin, että sinne voi muun muassa ilmoittaa milloin tahansa yleisimpiin verovähennyksiin oikeuttavia menoja, esimerkiksi kotitaloustyön ja työmatkojen kulut.

Omavero-palvelun kautta voi myös tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa, täyttää henkilökohtaisen tai yrityksen veroilmoituksen, maksaa veroja, ilmoittaa tilinumeron ja katsoa omia tietoja.

Tutustu Omavero-palveluun Verohallinnon sivuilla.

Sähköauton lataamisen luontoisedulle raha-arvo

Vapaan autoedun käyttökustannusten arvoja korotetaan vuonna 2019 polttoaineen hinnan nousun johdosta.

Työnantajan kustantamalle sähköauton lataamiselle säädetään kaavamainen luontoisedun raha-arvo. Ensi vuoden raha-arvo on 30 euroa kuukaudessa. Auton käyttöedun määritelmä ei muutu, kun lataamisetu verotetaan luontoisetuna tai kun palkansaaja maksaa lataamisesta luontoisetua vastaavan korvauksen työnantajalle.

Asuntoedun verotusarvoihin tulee vuonna 2019 korotuksia asuntojen vuokrien kehityksen mukaisesti.

Tavanomaisen ravintoedun arvo nousee ensi vuonna 6,60 euroon. Välittömien kustannusten ylärajaa korotetaan 10,50 euroon.

Lue lisää luontoisetujen verotusarvoista Verohallinnon sivuilla.

Henkilöauton verovapaa kilometrikorvaus nousee

Henkilöauton verovapaa kilometrikorvaus nousee 42 sentistä 43 senttiin. Kotimaan kokopäiväraha pysyy 42 eurossa ja osapäiväraha 19 eurossa.

Lue Verohallinnon päätös matkakustannusten korvauksista.

Ansiotulojen veroperusteisiin indeksitarkistus

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään ensi vuonna 2,6 prosentin ansiotulokehitystä vastaava indeksitarkistus. Lisäksi valtion tuloveroasteikon rajoja korotetaan.

Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee 1 540 eurosta 1 630 euroon, ja myös kertymä- ja poistumaprosentteja korotetaan. Kunnallisverotuksen perusvähennys nousee 3 100 eurosta 3 305 euroon.

Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan ensi vuonna 250 eurosta 450 euroon työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi.

Valtion tuloveroasteikko 2019 löytyy Verohallinnon nettisivuilta.

Kuntien keskimääräisessä tuloveroprosentissa nousua

Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 prosenttia. Vuoteen 2018 verrattuna luku on noussut 0,04 prosenttiyksikköä.

Kuntien vuoden 2019 tulo- ja kiinteistöveroprosentit löytyvät Kuntaliiton sivuilta.

Katso myös

Lisää tietoa verotuksen muutoksista löytyy valtiovarainministeriön listasta.

Uutista täydennetty 2.1.2019 kolmella uudella kohdalla: Lisätty aktiivimallin ehtojen täyttämiseen liittyvä laajennus hallituksen 28.12.2018 antaman asetuksen mukaisesti sekä kohdat Verohallinnon Omavero-palvelusta ja uudesta Työllisyysrahastosta.

Uutista on täydennetty 4.1.2019 uudella työllistämispalkkiokohdalla.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.