Vinkkejä yrityksen vastuullisuusraportin analysointiin

Blogi 30.12.2016 13:59 Tiensuu Alli
Tiensuu Alli. Kuva: Patrik Lindström / SAK

Yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista edistäisi, jos yhä useammat ihmiset olisivat kiinnostuneita yritysten yhteiskuntavastuuraporteista.

Tässä kirjoituksessa kuvataan, miten tavalliset kansalaiset voivat tarkastella yhteiskuntavastuun toteutumista yritysten raporteissa. SAK:ssa mallia on käytetty selvityksessä Ihmisoikeudet avoimemmin mukaan yritysvastuuraportteihin.

Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan sitä, että yritykset ottavat huomioon toimintansa vaikutuksia, jotka kohdistuvat esimerkiksi ympäristöön, työntekijöihin ja työoloihin. Käytetyin keino vaikutuksista tiedottamiseen on vuosittain toteutettava yhteiskuntavastuuraportti.

Vuoden 2017 alusta myös laki velvoittaa suuret pörssiyhtiöt raportoimaan yhteiskuntavastuun toteutumisesta.

Yrityksillä on käytössä erilaisia menetelmiä yhteiskuntavastuusta tiedottamiseen. Suosittu malli raportointiin on kansainvälisen aloitteen Global Reporting Initiativen (GRI) standardi, jossa yritys ei välttämättä raportoi jokaista sen kokonaisuutta vaan valitsee sidosryhmiensä kanssa aiheet, jotka ovat sen vastuullisuudessa keskeisiä. GRI-raportointiin kuuluu myös oleellisena osana sisältöindeksi-taulukko, joka helpottaa kokonaisuuksien löytämistä ja parantaa yritysten välistä vertailtavuutta. GRI-sisältöindeksin avulla voi kohtuullisen näppärästi katsoa vastuullisuusraportoinnin painotuksia.

Toinen toimiva työkalu on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n kokoama Tool Kit, joka auttaa eurooppalaisia ammattiliittoja ja niiden jäseniä tulkitsemaan yritysten yhteiskuntavastuuta. Tässä mallissa on käytetty yhteiskuntavastuuraporttien analysoimiseen mukautetusti molempia menetelmiä.

Tutki työnantajasi raportointia

Luottamusmiesten ja työntekijöiden kannattaa tutkia oman työnantajayrityksensä yhteiskuntavastuuraportteja. Raporteista voi esimerkiksi tarkastaa, vastaako raportissa annettu kuva todellisuutta. Raportit osoittavat, miten yritys pitää globaalisti huolta muun muassa työntekijöihin ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksistaan. Ne myös kertovat työnantajan strategisesti tärkeinä pitämistä asioista sekä antavat aineksia yrityksen sisäiseen dialogiin.

Vinkkejä oman työnantajayrityksen tai muun kiinnostavan yrityksen yhteiskuntavastuuraportoinnin tutkimiseen:

 1. Etsi yrityksen kotisivuilta yhteiskuntavastuuraportti. Se löytyy usein yritysvastuun, vastuullisuuden tai kestävän kehityksen alta. (engl. Corporate Responsibility, Sustainability). 
 2. Avaa uusin vastuullisuusraportti. Voit myös vertailla eri vuosina julkaistuja raportteja keskenään.
 3. Tutustu raporttiin kokonaisuutena. Katso sisällysluetteloa ja otsikoita.
 4. Jos raportti on tehty GRI-raportointistandardin mukaan, etsi raportista GRI-sisältöindeksi (GRI Content Index).
 5. Ihmisoikeudet avoimemmin mukaan yritysvastuuraportteihinselvityksen lopussa on taulukko, jota voit hyödyntää oman tutkimuksesi pohjaksi. Ainakin seuraavat pakollisesti raportoitavat indikaattorit on suositeltavaa tarkastaa:
  - Toimintamaat (G4-6)
  - Työehtosopimusten kattavuus (G4-11)
  - Hankintaketjun kuvaus (G4-12)
  - Toimintojen ja hankintaketjun merkittävät muutokset (G4-13)
  - Raportin laajuus (suppea/laaja) (G4-32)
  - Raportin ulkopuolinen varmennus (G4-33)
  - Luettelo yrityksen keskeisistä sidosryhmistä (G4-24): Onko luettelossa mainittu esimerkiksi ammattiyhdistysliikettä, ammattiliittoja ja työntekijöitä? Jos jokin näistä puuttuu ja olet työpaikkasi luottamusmies, kysy syytä puuttumiseen työnantajalta.
 6. Katso selvityksen lopussa olevan taulukon perusteella ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä indikaattoreita. Ne voivat myös puuttua, koska niistä raportoiminen on GRI-raportoinnissa vapaaehtoista yrityksille. Suppeassa raportoinnissa raportoidaan olennaiseksi katsottujen näkökohtien indikaattoreita vähemmän kuin laajassa.
 7. Katso raportoitujen indikaattorien sisältö:
  - Onko raportointi konkreettista ja vastaako se otsikkoon?
  - Koskeeko indikaattori vain yrityksen omia toimintoja vai myös - hankintaketjuja?
  - Jos jotain oleellista puuttuu, ota yhteyttä yritykseen tai herättele keskustelua aiheesta omalla työpaikallasi.

Tool Kit - työkalulla laajempi tarkastelu

EAY:n Tool Kit -työkalu ehdottaa laajempaa tarkastelua kuin vain yritysten vastuullisuusraportit. Syväanalyysiin yrityksen vastuullisuudesta olisi hyvä ottaa mukaan esimerkiksi yrityksen strategia ja yhteiskuntavastuun menettelyohjeet, jotka myös yleensä löytyvät yritysten verkkosivuilta.

Alli Tiensuu työskenteli SAK:ssa korkeakouluharjoittelijana syskyllä 2016.