Ihmisoikeuksia vahvistavalle EU- yritysvastuulainsäädännölle laaja tuki

Blogi 26.02.2021 08:30 Björkbacka Pia
SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka

Yli puoli miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa on vaatinut vahvaa EU-lakia, jotta yritykset saataisiin vastuuseen ihmisoikeusvaikutuksistaan. Nämä vaatimukset esitettiin osana Euroopan komission 8. helmikuuta asti auki ollutta julkista kuulemista yritysten kestävävään hallinnoinnointiin ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvasta yritysvastuuta koskevista aloitteista. Direktiiviluonnos tulee parlamentin ja neuvoston käsittelyyn ennen 30.6.2021.   

Vapaaehtoiset toimet yritysten ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ovat osoittautuneet riittämättömäksi niin työntekijöille, yhteiskunnalle kuin vastuullisesti toimiville yrityksille ja luoneet epäreilua kilpailua Eurooppaan ja maailmanlaajuisesti. EU-lain ympärillä käytävä keskustelu kilpistyy kysymyksiin siitä, millaista mahdollisimman toimivan ja tehokkaan sääntelyn tulisi olla, minkä kokoisia yrityksiä sääntely koskisi ja edistäisikö sääntely uhrien oikeussuojaa. 

Noin 700 kansalaisjärjestöä, ammattiliittoa ja akateemista laitosta ilmaisi mielipiteensä laista. Vastaajat vaativat kunnianhimoista EU-lakia, joka velvoittaa kaikki yritykset tunnistamaan, estämään ja puuttumaan yritysten ihmisoikeus- ja ympäristöriskeihin ja -vaikutuksiin niiden koko arvoketjussa. Yritysten pitäisi joutua vastuuseen ihmisoikeuksia rikkovista haitallisista käytännöistään niin kotimaassa kuin ulkomailla.  

Myös useat valtiot tukevat kunnianhimoista EU-lainsäädäntöä. Ainakin Suomi, Alankomaat, Ranska sekä Tanska. Saksan EU-puheenjohtajakaudella hyväksyttiin aiheesta neuvoston päätelmät. Myös edistykselliset yritykset ovat antaneet tukensa uudelle yritysvastuulainsäädännölle EU:ssa. 

Kaikki YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet osaksi direktiiviä  

Komission sääntelyehdotus pohjautuu olennaisille kansainvälisille vastuullisuusstandardeille eli YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeville ohjaaville periaatteille sekä OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yhtiöille. Suomalaisen sekä eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen mielestä se on hyvä pohja EU:n sitovaksi yritysvastuulaiksi. Aloitteen lähtökohtana on asianmukaisen huolellisuuden periaate, jonka listataan pitävän sisällään ihmisoikeusvaikutusten ja -riskien kartoittaminen ja velvollisuuden lopettaa haitallisia vaikutuksia aiheuttava toiminta. Myös sidosryhmien konsultaatiovelvollisuus pitäisi saada osaksi yritysten asianmukaista huolellisuusvelvoitetta. Ei riitä, että niiden kanssa keskustellaan hyvässä hengessä. 

Se, miten komission lisäksi neuvosto suhtautuu toimeenpanokeinojen osalta sanktioihin ja vahingonkorvausvastuuseen, on jäänyt epäselväksi sen joulukuun 2020 päätelmissä YK:n periaatteisiin sisältyy myös velvollisuus ryhtyä tai osallistua korjaaviin toimenpiteisiin, jotka voivat olla rahallista vahingonkorvausta vahingosta, kunnostusta tai haitan toistumisen estämistä. EU:n yritysvastuulakiin pitäisi sisällyttää tämä velvollisuus yrityksille silloin, kun ne ovat aiheuttaneet tai myötävaikuttaneet ihmisoikeusloukkauksien syntymiseen. Nämä olisi saatava sisään direktiiviedotukseen. 

YK- periaatteiden mukaisesti yritysvastuusäätelyn pitää koskea myös kaiken kokoisia yrityksiä ja kaikilla toimialueille olevia yrityksiä mukaan lukien pk-yritykset ja alihankintaketjut. Ei riitä, että pk-yrityksiä tarkastellaan esimerkiksi sääntelyn kohteena ja osana arvo- ja toimitusketjuja niiden erityinen asema huomioiden.

Direktiivivalmistelussa on varmistettava myös, että soveltamisala kattaa kaikki ihmisoikeudet, jotka on määritelty YK:n ihmisoikeussopimuksissa sekä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän oikeuksia koskevissa perussopimuksissa.  

Se, kuinka kunniahimoisesti kansalliset ja parlamentin poliitikot suhtautuvat EU-tason asianmukaisen huolellisuuden- säätelyyn osoittaa, miten tosissaan he haluavat vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista yritystoiminnassa. EU- säätely, joka keskittyy tasapainoisesti ihmisoikeusloukkausten ja liiketoiminnan kielteisten vaikutusten tehokkaaseen ehkäisyyn sekä tehokkaaseen valvontaan, seuraamuksiin ja oikeussuojakeinoihin on kaikkien työntekijöiden ja vastuullisesti toimivien yritysten etu. 

Kirjoitus on julkaistu SAK:n ja STTK:n EU-edustuston FinUnionsin nettisivuilla 25.2.