Työnantajat, isille kuuluu yhtä pitkä palkallinen perhevapaa kuin äideille

Blogi 17.06. 09:00 Glantz Tuuli
Kasvokuva Tuuli Glantzista

Perhevapaauudistus lähenee pian leikki-ikää ja täyttää kaksi vuotta elokuussa. Uudistuksen lähtökohtana oli lapsen syntymän jälkeen tasa-arvoiset ja yhtäläiset perhevapaat lapsen huoltajien kesken. Leikki on kuitenkin uudistuksen käytännön toteutuksessa vielä kaukana, koska valtaosassa työehtosopimuksia lain tavoitteita ei ole viety käytäntöön ja osa niistä rikkoo tasa-arvovaltuutetun mukaan syrjinnänkieltoa.

Perhevapaauudistuksessa vanhan järjestelmän äitiys- ja isyysvapaat korvattiin sukupuolten tasa-arvoa edistäen synnyttävän vanhemman raskausvapaalla ja molemmille vanhemmille yhtäläisellä vanhempainvapaalla. Termien muuttaminen ei ollut uudistuksessa vain sanahelinää, vaan uudistuksella pyritään edistämään vanhempien tasavertaista vanhemmuutta. Vanhemmille on yhtä pitkät, 160 arkipäivän pituiset, vanhempainvapaat

Lain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Palkanmaksusta vanhempainvapaiden ajalta määrätään kuitenkin useimmissa työehtosopimuksissa. Valitettavan harvassa työehtosopimuksessa on otettu huomioon perhevapaauudistuksen tavoitteet ja tasa-arvolain mukaiset syrjinnän kiellot.

Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen perusteella sekä erilaiset syrjivät menettelyt. Tasa-arvolain palkkasyrjinnäksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen tilanne, jossa työnantaja soveltaa palkka- tai muita palvelussuhteen ehtoja siten, että työntekijä tai työntekijät joutuvat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä.

Perhevapaauudistuksen voimaan tulon jälkeen palkanmaksu perhevapaiden aikana on ollut esillä myös työehtosopimusneuvotteluissa. Ammattiliitot ovat pyrkineet edistämään molempien vanhempien yhdenvertaista palkallista perhevapaajaksoa, mutta työnantajapuoli on vastannut lähinnä esittämällä kalliin laskun palkallisten perhevapaajaksojen tasa-arvoistamisesta. 

Valtaosassa SAK:laisia työehtosopimuksia, erityisesti miesvaltaisilla aloilla, on edelleen eri pituiset palkalliset jaksot riippuen siitä, onko työntekijä äiti vai isä.

Valtaosassa SAK:laisia työehtosopimuksia, erityisesti miesvaltaisilla aloilla, on edelleen eri pituiset palkalliset jaksot riippuen siitä, onko työntekijä äiti vai isä. Yleisimmin äidille maksetaan palkkaa kolmen kuukauden ajalta ja isälle kuuden arkipäivän ajalta. 

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain syrjintäkiellon noudattamista. Valtuutettu on lausunnossaan  (Isän oikeus palkkaan ja työsuhde-etuihin vanhempainvapaan ajalta perhevapaauudistuksen jälkeen (TAS/114/2023, annettu 27.3.2024) | Tasa-arvovaltuutettu) arvioinut, että ”työnantaja ei voi syyllistymättä syrjintään maksaa palkkaa vanhempainvapaan ajalta pelkästään äideille tai maksaa pidemmältä ajalta palkkaa ja työsuhde-etuuksia äideille kuin isille perhevapaauudistuksen voimaan tultua, koska äideillä ja isillä on yhtäläinen oikeus jäädä vanhempainvapaalle ja vanhempainvapaasta säädellään molempien osalta yhtäläisesti.” Toisin sanoen työnantaja syrjii isää, jos hän maksaa isälle lyhyemmältä ajalta palkkaa kuin äidille.

Uusi työehtosopimuskierros alkaa pian ja liitot valmistautuvat neuvotteluihin omilla tavoitteillaan. Yhtäläiset oikeudet palkanmaksuun perhevapaan ajalta on tasa-arvo- ja syrjimättömyysteko. Ammattiliittojen ei pitäisi joutua maksamaan erillistä summaa siitä, että työnantaja noudattaa lakia. Tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisen ei pitäisi olla kauppatavaraa.