SAK:n hallitus: Ihmettelemme tasa-arvokysymysten jäämistä taka-alalle hallitusohjelmaneuvotteluissa

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen näyttää jääneen taka-alalle hallitusohjelmaneuvotteluissa. Neuvotteluista tihkuneiden tietojen perusteella tasa-arvokysymyksissä saatetaan ottaa jopa takapakkia. SAK:n hallitus peräänkuuluttaa hallitusohjelmaan keinoja, joilla työelämän tasa-arvoa saadaan lisättyä.
12.06.2023 11:24
SAK
Kuva: Fredrik Ottosson / Folio (Kuvatoimisto Gorilla).

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan hallitusohjelmaneuvottelijat ovat pyytäneet virkamiehiltä selvitystä ainakin siitä, voisiko perhevapaata käyttävän työntekijän oikeutta vuosilomaan supistaa. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa, etteivät tällaiset suunnitelmat ole kannatettavia. Ne eivät ole myöskään kaikilta osin Euroopan unionin raskaussuojeludirektiivinkään mukaisia.

– Perheellisyys ja sukupuoli eivät voi olla esteitä työelämässä. Valtiovallan on edistettävä tasa-arvoa järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti, ei heikennettävä sitä.

Syntyvyys on Suomessa matalampi kuin koskaan. SAK:n hallitus pitääkin tärkeänä, että raskaus- ja perhevapaasyrjintää ehkäistään nykyistä tehokkaammin.

– Lainsäädäntöä on tehostettava niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen kestoon tai jatkumiseen. Myös perhevapaalta töihin palaavan työsuhdeturvaa on tehostettava ja vanhempia kannustettava perhevapaiden tasapuoliseen käyttöön, Eloranta painottaa.

Naisten ja miesten selvittämättömiin palkkaeroihin on puututtava entistä järeämmin. Tulevan hallituksen on vietävä EU:n palkka-avoimuusdirektiivi läpi kunnianhimoisesti ja se on tehtävä vähimmäistaso ylittäen. Kaikkien palkat palkanosineen on oltava jokaisen tiedossa työpaikalla. Lisäksi tasa-arvolakia on täsmennettävä samanarvoisen työn käsitteen, työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoituksen osalta.

– Vain avoimuus voi vähentää syrjintää ja auttaa poistamaan selittämättömiä palkkaeroja. Jo nyt edistyksellisimmillä työpaikoilla työntekijät tietävät toistensa palkat. Myös paikallinen sopiminen palkoista edellyttää nykyistä laajempaa palkka-avoimuutta, Jarkko Eloranta huomauttaa.

Työehtosopimusten turvaamilla vähimmäistyöehdoilla on tärkeä rooli tasa-arvoisen työelämän turvaamisessa. Hallitusohjelmaneuvotteluissa on pidetty esillä paikallisen sopimisen lisäämistä niin, että vähimmäisehdoista voitaisiin työpaikoilla tinkiä.

– Neuvottelijoiden kaavaileman laajennetun paikallisen sopimisen kärsijöinä olisivat etenkin yksityisellä sektorilla työskentelevät matalapalkkaiset naiset. Tämä olisi iso riski naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle ja palkkaerojen kaventamiselle.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n hallitus edellyttää, että kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan tulevallakin hallituskaudella.

– Työehtosopimuksia neuvottelevat ammattiliitot ja työnantajaliitot tulee ottaa mukaan samapalkkaisuusohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Vain liitot voivat vaikuttaa oman alansa työpaikkojen tasa-arvosuunnitteluun, syrjinnän ehkäisemiseen ja tasa-arvoisen palkkauksen toteuttamiseen, Jarkko Eloranta toteaa.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.