Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Blogi 04.12.2023 09:23 Tiensuu Alli
Työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuun kasvokuva

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3.12. Päivä on tärkeä muistutus siitä, että vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus jää edelleenkin toteutumatta yhteiskunnassamme. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) selvityksen mukaan peräti 75 prosenttia vammaisista henkilöistä oli kokenut syrjintää viimeisten 12 kuukauden aikana. 

Työelämässä tilanne on yhtä lailla huolestuttava: yli 60 prosenttia vastaajista katsoi, että vammaisten henkilöiden yhdenvertainen oikeus saada ja tehdä työtä toteutuu Suomessa huonosti tai melko huonosti. Vastaajista 40 prosenttia oli kokenut syrjintää työnhaussa ja 34 prosenttia työpaikalla.  

Vammaisille henkilöille suunnattuun selvitykseen osallistui yhteensä 582 henkilöä. Sen tulosten mukaan vammaisuuteen kohdistuu kielteisiä asenteita. Tietoisuus vammaisten henkilöiden oikeuksista on puutteellista, eikä oikeus työhön toteudu tällä hetkellä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vastauksissa korostuvat kokemukset rakenteellisesta, systemaattisesta ja asenteellisesta eriarvoisuudesta. Samankaltainen viesti tulee myös työmarkkinajärjestöille tulevissa yhteydenotoissa, jotka liittyvät työelämässä tapahtuvaan syrjintään.

Selvitys vaatii lisää kunnianhimoa yhdenvertaisuuden edistämiseen. Jotta syrjintään voidaan aidosti puuttua, tutkimusraportin mukaan lainsäädäntöä on uudistettava niin, että vammaisuuteen perustuvasta syrjinnästä seuraa asianmukainen rangaistus. Erityistä huomiota on selvityksen mukaan kiinnitettävä niiden vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen, jotka kokevat moniperusteista syrjintää.

Tiedotuskampanjat ja hankkeet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, eikä vammaisten henkilöiden työllisyystilanne ole viime vuosikymmenten aikana parantunut juurikaan. Tarvitaan konkreettisia rakenteellisia uudistuksia, jotka velvoittavat luopumaan syrjivistä käytännöistä. 

Työelämän yhdenvertaisuuden parantamiseksi selvitys painottaa konkreettisia toimia. Tiedotuskampanjat ja hankkeet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, eikä vammaisten henkilöiden työllisyystilanne ole viime vuosikymmenten aikana parantunut juurikaan. Tarvitaan konkreettisia rakenteellisia uudistuksia, jotka velvoittavat luopumaan syrjivistä käytännöistä. 

Orpon hallitus on sitoutunut ohjelmassaan ja eduskunnalle antamassaan selonteossa monipuoliseen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen. Nollatoleranssi ei kuitenkaan tarkoita mitään ilman tekoja. Luvattuihin toimiin on ryhdyttävä nyt ja toimissa on huomioitava laajasti eri vähemmistöryhmät. Vähemmistöjen, kuten vammaisten henkilöiden, aseman parantamiseksi tarvitaan perustavanlaatuista asennemuutosta sekä työelämässä ja palveluissa että laajemmin yhteiskunnassa – unohtamatta riittävää lainsäädännön tuomaa turvaa. On korkea aika siirtyä sanoista tekoihin.

SAK:n työvoimapoliittisen asiantuntija Alli Tiensuun ohella kirjoittajia ovat STTK:n sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, VANEn jäsen Ida Nummelin ja Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies. Kirjoitus on julkaistu vammaisten päivänä 3. joulukuuta Helsingin Sanomien mielipidepalstalla.

Päivitetty 4.12.2023 klo 11: Otsikkoa muokattu