Työelämätiedon ja työsuhdeneuvonnan tarve kasvaa – työelämän pelisäännöt koskevat kaikkia

Blogi 14.04.2022 14:45 Puura Heli
Johtaja Heli Purra kasvokuva

Työperäinen maahanmuutto Suomeen lisääntyy ja työelämän pelisääntöjä koskevan tiedon ja avun tarve kasvaa. Ukrainan sota tuo lisätarpeita, kun myös kymmenillä tuhansilla Suomeen sotaa pakenevilla ukrainalaisilla on oikeus tehdä työtä Suomessa. Vastataksemme tähän tarpeeseen julkaisimme ukrainaksi ja venäjäksi koko laajan Työelämän pelisäännöt -tietosisällön.

SAK on jäsenliittojensa kanssa tehnyt vuosia työtä ulkomaalaisten työntekijöiden aseman parantamiseksi. Keskeinen palvelumuoto on ollut SAK:n maahan muuttaneille suunnattu työsuhdeneuvonta, jossa asiantuntijamme on maksutta neuvonut ja kouluttanut ulkomaalaisia työntekijöitä oleskelulupia ja työelämää koskevissa pulmatilanteissa. Viime vuoden aikana uudistettu SAK:n työsuhdeneuvonta pohjautuu tähän erityisosaamiseen ja lisäksi palvelee nyt aiempaa laajemmin: neuvonnasta saavat apua työsuhdeasioissa esimerkiksi nuoret. Saadakseen neuvoja yhteydenottajan ei tarvitse olla ammattiliiton jäsen. Yhteyttä voivat ottaa myös esimerkiksi maahan muuttaneille neuvontaa antavat tahot.

Luottamusmiehet ja liittojen asiantuntijat kohtaavat arjessaan maahan muuttaneita työntekijöitä työpaikoilla ja tuntevat parhaiten heitä koskevat pulmatilanteet ja avun tarpeen. Uusi Työelämän pelisäännöt -palvelukokonaisuus tarjoaakin moninaistuville työyhteisöille ja erikielisille työntekijöille työelämätietoa kaikkiaan 23 eri kielellä.

SAK:n tavoitteena on monikielisen palvelun kautta tukea entistä paremmin ammattiliittojen ja luottamusmiesten työtä.

Maahan muuttajien tiedot suomalaisten ammattijärjestöjen toiminnasta ja palveluista ovat usein puutteellisia. On hyvä, että kehitämme ammattiyhdistysliikkeen toimintaa yhdessä entistä avoimemmaksi ja monikielisemmäksi siten, että erikieliset ja eri alkuperää olevat työntekijät voivat tuntea olevansa tervetulleita ja tasavertaisia toimijoita. 

Haavoittuvassa asemassa olevat maahan muuttajat ovat valitettavan alttiita työperäiselle hyväksikäytölle, joka ei ilmiönä ole Suomessakaan harvinainen - siitä kertovat työsuojeluviranomaisten, poliisin ja median raportit. Maahan muuttaneiden yhteydenotot SAK:n työsuhdeneuvontaan ovat tuoneet esille alipalkkausta, lisien ja ylityökorvausten maksamatta jättämistä, ylipitkiä päiviä, työaikakirjanpidon systemaattista laiminlyöntiä, loma-oikeuksien leikkaamista tai muuta työehtojen tarkoituksellista polkemista. Puhumattakaan vielä vakavimmista hyväksikäytön muodoista, kuten työntekijöiltä kerättävistä maksuista, henkilökohtaisen vapauden rajoituksista tai ihmiskaupasta. Useimmiten ongelmat ovat ilmenneet SAK:laisilla toimialoilla, kuten maataloudessa, kiinteistönhoidossa, rakennusalalla ja ravintola-alalla.

Yhteistyötä työelämän pelisääntöjen noudattamiseksi jokaisen Suomessa työskentelevän kohdalla tarvitaan yhä enemmän. Kutsummekin ammattiliitot ja muut erityisen haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla olevia auttavat tahot tähän tärkeään työhön mukaan. Olemme saaneet Työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta Työelämän pelisäännöt -palvelukokonaisuuden kehittämiseen ja tavoitteenamme on tänä vuonna syventää yhteistyötä ammattiliittojen, maahanmuuttajajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Työpaikoilla on tärkeää huolehtia siitä, että suomalaiset työelämän pelisäännöt koskevat kaikkia, riippumatta työntekijän alkuperästä tai äidinkielestä. Suomalaisessa työelämässä emme saa antaa sijaa syrjinnälle tai rasismille - ja siihen voimme myös jokainen osaltamme vaikuttaa.

Työelämänpelisäännöt.fi on yksi osa SAK:n arvopohjaista työtä hyvän ja tasa-arvoisen työelämän eteen – työtä toistemme puolesta.