SAK:n viestintärekisterin tietosuojaseloste

Erillisen suostumuksen perusteella koottavan SAK:n viestintärekisterin henkilötietoja voidaan käyttää SAK:n viestinnän kohdentamiseen.

SAK kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittely perustuu henkilön tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä antamaan suostumukseen.

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Y-tunnus 0202092-9
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh. 020 774 000
webmaster@sak.fi

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

SAK:n viestintäpäällikkö Marjo Pihlajaniemi
Puh. 020 774 000 (vaihde)
marjo.pihlajaniemi@sak.fi

3 Rekisterin nimi

SAK:n viestintärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja käytetään SAK:n viestinnän kohdentamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös SAK:n viestinnän ja palvelujen kehittämiseen sekä sisältösuosituksien antamiseen ja palvelujen personointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

SAK:n viestintärekisterissä on tietoja, joita käyttäjä on ilmoittanut SAK:lle esimerkiksi tapahtumiin ilmoittautumisen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Tiedot on viety rekisteriin käyttäjän erillisen suostumuksen perusteella.

Viestintärekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • tapahtuman nimi
 • ammattiliitto
 • syntymäaika tai -vuosi
 • asema tai ammattinimike
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • tapahtuman järjestämistä varten tarvittavat muut mahdolliset tiedot
 • SAK:n verkkopalvelujen käytöstä kerättävät tiedot

5.1 Henkilötunnuksen käyttö vahvassa tunnistautumisessa

Jos SAK on saanut käyttäjän tiedot vahvan tunnistautumisen kautta, tunnistautumispalveluun siirtyy myös käyttäjän henkilötunnus. Henkilötunnus ei siirry SAK:n viestintärekisteriin, vaan siitä poistetaan kokonaan henkilötunnisteen loppuosa sekä syntymäajan päivä- ja kuukausitiedot. Vain syntymävuosi siirtyy SAK:n viestintärekisteriin.

Tunnistautumispalvelu säilyttää käyttäjän henkilötunnusta rekisterissään korkeintaan 30 vuorokautta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan osallistujilta itseltään erillisen suostumuksen perusteella. Rekisterin henkilötietoja voidaan täydentää myös SAK:n verkkopalvelujen käytöstä kerättävillä tiedoilla, joita ovat esimerkiksi

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta sekä palveluissa nähdyistä erilaisista sisällöistä
 • tiedot SAK:n kohdentaman viestinnän, esimerkiksi uutiskirjeen kautta avatuista verkkosivuista
 • ip-osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto maan tarkkuudella
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.

Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun henkilö saapuu tai kirjautuu verkkopalveluun SAK:n kohdentaman viestinnän, esimerkiksi uutiskirjeen kautta.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä. Lisätietoja SAK:n evästekäytännöistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsääntöisesti SAK:n viestintärekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. SAK voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi kohdennetun viestinnän, kyselyn tai tutkimuksen toteuttamista varten. Tällaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat toimivat aina SAK:n lukuun ja SAK:n valvonnan alla. SAK ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille siten, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietoja itsenäisesti, ellei kyseessä ole SAK:n jäsenliitto (ks. kohta 7.1).

7.1 SAK:n ja jäsenliittojen yhteisiin toimiin liittyvien tietojen luovutukset

Jos kyseessä on SAK:n ja sen jäsenliittojen yhteinen toimi, kuten vetoomus päättäjille, jonka yhteydessä kerätään esimerkiksi allekirjoitusten kautta ammattiliittojen jäsenten tietoja, SAK voi luovuttaa henkilötietoja jäsenliitoilleen kohdennetun viestinnän varmistamiseksi. Tietoja luovutetaan vain henkilön omalle ammattiliitolle, joka vastaa niiden tietoturvallisesta ja lainsäädännön mukaisesta suojauksesta ja käytöstä. Tällaisesta tietojen luovuttamisesta henkilön omalle ammattiliitolle ilmoitetaan aina erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot sijaitsevat rekisterissä, jonka suojaus on järjestetty kohdan 10 mukaisesti. Esimerkiksi MailChimpin kautta lähetettävän uutiskirjeen vuoksi tietoja voidaan siirtää uutiskirjeohjelmiston palvelimelle, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. SAK on tehnyt MailChimpin kanssa sopimuksen siitä, että yritys noudattaa tietojen käsittelyssä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta eikä luovuta tietoja ulkopuolisille.

9 Henkilötietojen säilytysaika

SAK säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun SAK ei enää tarvitse keräämiään henkilötietoja, tiedot tuhotaan tietoturvallisesti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

SAK:ssa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. SAK käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne SAK:n työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

SAK huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

11 Oikeus saada pääsy tietoihin

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Pyynnön voi esittää puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

12 Korjausoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Osallistujalla on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua sekä poistaa hänestä rekisterissä olevia tietoja. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Pyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä SAK:hon puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

14 Muutokset

SAK voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme niistä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 23.8.2023.