Työelämä ja työmarkkinat

Kyselytutkimus työntekijöiden työelämää ja työmarkkinoita koskevista mielipiteistä.
Lähde Kantar TNS.

 

SAK:n teettämässä kyselyssä suomalaisista, jotka määrittelevät itsensä työntekijöiksi, 75 prosenttia on sitä mieltä, että työehtosopimusten yleissitovuus on säilytettävä. Tätä mieltä on selvä enemmistö kaikissa ikäryhmissä. Enemmistö vastanneista ei myöskään halua, että paikallisesti voisi sopia työehtosopimuksia heikommista työehdoista. Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia pitää tärkeänä, että ammattiliitot sopivat asioista työntekijöiden puolesta myös silloin, kun niistä sovitaan paikallisesti. 

Kyselyn vastaajista selvä enemmistö (63 %) torjuu ajatuksen siitä, että paikallisesti työehdoista pitäisi voida sopia huonommin kuin mitä työehtosopimuksiin on kirjattu. Kaksi kolmesta (68 %) epäilee, että työnantajapuoli pyrkii paikallisen sopimisen avulla horjuttamaan ammattiyhdistysliikkeen asemaa Suomessa.

Tutkimuksen aineiston keräsi SAK:n toimeksiannosta Kantar TNS 29.6.–16.7.2021. Kyselyyn vastasi 1 117 henkilöä, jotka edustavat Suomen työikäistä (18–64-vuotiaat) väestöä ja määrittelevät itsensä työntekijöiksi pois lukien Ahvenanmaa.