Yrittäjien väliaikaisen oikeuden työmarkkinatukeen jatkaminen

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi yrittäjille maksettavaa työmarkkinatukea koskevan työttömyysturvalain (1290/2002) väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 30.11.2021 asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa.

SAK kannattaa yrittäjien työmarkkinatukeen liittyvien väliaikaisten muutosten jatkoa. Palkansaajien osalta väliaikaisia työttömyysturvamuutoksia ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa hallituksen esityksessä jatkettavaksi 31.12.2021 saakka. Voimassaolot tulee SAK:n näkemyksen mukaan olla näissä ehdotuksissa yhdenmukaiset ja niihin tulisi kiinnittää huomiota eri ministeriöissä jo valmisteluvaiheessa. Väliaikaisten muutosten vaikutuksia tulisi myös syksyn aikana arvioida.

SAK huomauttaa väliaikaisten lainsäädäntömuutosten lyhytkestoisten jatkamisten tuottavan epävarmuutta sekä etuudensaajille että etuudenmaksajille.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry