Peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskeva arviomuistio

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle
11.04. 15:02

Valtiovarainministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 1.3.2024
VN/4219/2023

1. Peruspankkipalvelut

Kommenttinne peruspankkipalveluita koskeviin arviomuistion havaintoihin ja toimenpide-ehdotuksiin (arviomuistion luku 2)? Voitte tässä yhteydessä tuoda esille myös arvioitanne eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksista.

SAK lausuu, että ns. mikroyhdistyksillä on nykyään käytännössä hankalaa saada avattua oma pankkitili yhdistyksen käyttöön, koska pankit pitävät ko. yhdistyksen toimintaa vähäisenä ja niiden taloudellisen raportoinnin luotettavuutta riittämättömänä.

Pankkien käytännöstä on tullut ilmi useita tapauksia, jolloin mikroyhdistykset eivät saa avattua pankkitiliä. SAK on tuonut esille varsinaista yhdistyslakia päivitettäessä, että mikro- ja pienyhdistyksillä on nykypäivänä hyvin hankalaa saada avattua oma pankkitili. Tilien avaamisen esteenä on pankkien taholta esitetty mm. tiukentuneet pankkialan säännökset. Varmasti käytännössä on myös merkitystä seikalla, että pankeissa ei edes välttämättä haluta asiakkaaksi pienehköjä yhdistyksiä, joiden talletusmäärät ja rahasiirrot ovat vähäisiä. Lausuntopyynnön kohteena olevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa tulisi siis varmistaa, että mikroyhdistyksillä/pienillä yhdistyksillä on myös mahdollisuus avata pankkitili yhdistyksen käyttöön.

SAK lausuu lisäksi, että mikroyhdistysten ja yleensä pienempien yhdistysten käytännön taloudenpidon kannalta pankkitilin avaaminen on perusedellytys yhdistyksen toiminnalle. Mikäli pienellä yhdistyksellä ei ole käytännössä mahdollisuutta saada avatuksi omaa pankkitiliä on avustusten hakeminen, jäsenmaksujen kerääminen ja erilaisten kustannusten ja palkkioiden maksaminen erittäin hankalaa. Samoin toiminta ilman verkkopankkia ja tavanomaiseksi katsottavia maksuvälineitä kuten ilman pankkikorttia on nykyaikana sekin hankalaa. Kyseinen epäkohta tuli esille myös varsinaista yhdistyslakia uudistettaessa eduskunnan valiokuntakäsittelyssä, jossa useat kansanedustajatkin puoluerajoista riippumatta pitivät tätä SAK:n nostamaa ongelmaa seikkana, mihin tulee löytää ratkaisu.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry