YK; Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa (kolmas sopimusluonnos)

SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto ulkoministeriölle

Ulkoministeriö
kirjaamo.um@formin.fi

Lausuntopyyntönne 6.9.2021
D6L56D3-3

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry lausuvat seuraavasti:

Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät ihmisoikeuksien vahvistamista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa erittäin tärkeänä. YK:n ihmisoikeusneuvoston laatimat yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet ovat keskeinen osa kansainvälisen työelämän kehittämisessä. Yhdessä YK:n työjärjestö ILO:n sopimusten ja suositusten kanssa ne luovat tarvittavaa säännöstöä globalisoituneeseen yritystoimintaan.

Valitettavasti sinänsä merkittävät ja tärkeät vapaaehtoiset yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet eivät ole kyenneet suojelemaan työntekijöitä tai muita ihmisoikeusrikkomusten uhreja riittävästi. Valtioiden, ml. EU:n ja sen jäsenvaltioiden, onkin tehtävä nopeasti päätöksiä, jotka lisäävät yritysten oikeudellista vastuuta, parantavat uhrien oikeussuojaa ja ennaltaehkäisevät yritystoiminnasta aiheutuvia kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Kolmas sopimusluonnos hyvä pohja yksityiskohtaisille neuvotteluille sopimuksen sisällöstä

Hallitustenvälinen työryhmä käsitteli asiakirjan toista luonnosversiota edellisessä istunnossaan lokakuussa 2020. Nyt lausuntokierroksella olevaan kolmanteen luonnosversioon on tehty sen toiseen versioon nähden kohtuullisen vähäisiä muutoksia.

Jo toista luonnosversiota kommentoidessa palkansaajakeskusjärjestöt totesivat, että se on hyvä pohja yksityiskohtaisille neuvotteluille sopimuksen sisällöstä. Näkemyksemme ei ole muuttunut luettuamme kolmannen luonnosversion, vaikka toisen version puutteet ovat mukana kolmannessakin versiossa. Mm 1. artiklan soveltamisala -määritelmää pitää hioa edelleen ja uhrien oikeussuojaa sekä kansainvälistä seurantajärjestelmää koskevia pykäliä vahvistettava.

Suomen ja EU:n edistettävä sitovan sopimuksen solmimista

Ehdotimme jo toista sopimusluonnosta kommentoidessa, että Suomi edistäisi aktiivisesti neuvottelumandaatin saamista EU:lle mm. muodostamalla EU:n yhteisen kannan sopimusluonnoksen pääkohdista.

EU ei ole valitettavasti edelleenkään saanut muodollista neuvottelumandaattia jäsenvaltioilta eikä näin ollen osallistunut neuvotteluihin sopimusluonnoksen tekstiversioista. EU on esittänyt lähinnä tarkentavia kysymyksiä ja kriittisiä huomioita luonnoksesta hallitustenvälisen työryhmän istunnoissa. EU:n rooli on neuvotteluissa ollut näin ollen ennemminkin negatiivinen kuin kannustava.

Suomen pitäisi pyrkiä vaikuttamaan aktiivisesti EU:n sisällä siihen, että EU saisi vihdoin neuvottelumandaatin ja osallistuisi rakentavasti sopimusneuvotteluihin. Esitimme Suomelle aktiivista roolia EU:ssa jo vuosi sitten, mutta ymmärtääksemme Suomikaan ei ole toiminut aktiivisesti kansainvälisen ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa olevan sopimuksen aikaansaamiseksi.

Tämä on ymmärryksemme mukaan ristiriidassa pääministeri Marinin hallitusohjelman kirjauksen kanssa, jonka mukaan hallitus edistää globaalin tason sitovaa yritysvastuusääntelyä, joka sisältää kaikki mahdolliset toimet EU:n neuvottelumandaatin ja EU:n yhteisen kannan muodostamiseksi kolmannen sopimusluonnoksen pääkohdista. Nyt olisi viimeinen hetki toimeenpanna tätä hallitusohjelman kirjausta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
STTK ry