Viitekehyksen laajentamisryhmän loppuraportin esityksistä ja raporttiin sisältyneestä asetusehdotuksesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
18.02.2019 16:12

Opetus- ja kulttuuriministeriö
lausuntopalvelu.fi

OKM 104/040/2017

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parantaminen on tarkoituksenmukaista työvoiman vapaan liikkuvuuden edistämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema esitys on pääosin kannatettava. Koulutusjärjestelmän selkeys, vertailtavuus ja läpinäkyvyys vastaavat niin työelämän, koulutuksen järjestäjän kuin opiskelijan tarpeita.

Viitekehys yhdessä tutkintojärjestelmän kansallisen kehittämisen kanssa selkeyttää suomalaista tutkintojärjestelmää ja sen vertailtavuutta, läpinäkyvyyttä ja kansainvälistä näkyvyyttä sekä edistää elinikäisen oppimisen toteuttamista. SAK suhtautuu myönteisesti osaamisen tunnustamista edistäviin toimiin ja näkee ne keinona lisätä liikkuvuutta vastuullisella tavalla.

Viitekehyksen kehittämisen jatkotyö

Yhdenmukainen, koko koulutusjärjestelmän kattava tutkintojen ja oppimäärien kuvaustapa selkeyttää tutkintojen ja niiden tuottaman osaamisen vertailua, keskinäisten suhteiden määrittelyä sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Viitekehys mahdollistaa eri hallinnonalojen alaisen koulutuksen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja niissä suoritettujen opintojen tunnustamisen. Ammatillisen koulutuksen osalta osaamisperusteisuus on käytäntönä kansallisessa tutkintojärjestelmässä ja sen kehittämistyössä, mikä puoltaa viitekehyksen soveltamista.

SAK kannattaa eri tavoin hankittujen osaamiskokonaisuuksien näkyvyyden parantamista. Näin myös muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen kautta hankittu osaaminen voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa yhdenmukaisella ja ymmärrettävällä tavalla. Kuten esityksessä tuodaan esiin, tällä tavoin hankitulla osaamisella voi olla vakiintunut asema työmarkkinoilla, vaikkei koulutusta tai sen tuottamaa pätevyyttä säädellä. Tässä yhteydessä SAK kiinnittää huomion tutkintojärjestelmästä poistettujen tutkintojen sijoittumiseen viitekehykseen. Työmarkkinoilla on vielä lukuisia ns. vanhoja tutkintoja suorittaneita. SAK katsoo, että viitekehyksen kehittämistyössä on huomioitava myös näin hankittu osaaminen ja näiden tutkintojen tuottaman osaamisen siirto järjestelmään.

SAK pitää erittäin tärkeinä kirjauksia jatkuvan kehittämisen periaatteesta, jonka mukaisesti viitekehykseen sijoittuvien osaamiskokonaisuuksien kehittämistä seurataan jatkuvasti ja että osaamiskokonaisuuksien sijoittumista voidaan tarkastella uudelleen tarpeen vaatiessa.

Viitekehyksen kehittämisen tulee edistää elinikäisen oppimisen periaatetta sekä tukea tutkintojen laadunvarmistusta. Tästä näkökulmasta on perusteltua, että viitekehykseen sijoitettaville osaamiskokonaisuuksille on määritelty kriteerit. SAK pitää oleellisena, että viitekehykseen sijoittuvien osaamiskokonaisuuksien tuottaman osaamisen on oltava tunnistettavaa ja luotettavaa paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti.

Viitekehyksen laajentamista koskeva asetusehdotus

SAK pitää asetusehdotusta kannatettavana. Se mahdollistaa viitekehyksen tarkastelun ja täydentämisen siten, että se vastaa työelämän osaamisvaatimuksen muutoksiin joustavasti jatkuvan kehittämisen ja elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Viitekehyksen toimeenpanon osalta on perusteltua, että vastuulliseksi tahoksi on määritelty kansallinen viranomainen ja että opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen roolit on määritelty.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry