Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
28.11.2022 08:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/28996/2022 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut esityksen yleisten kielitutkintojen asetuksen muuttamisesta. Muutokset koskevat yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa sekä tutkintojen järjestämistä koskevien sopimusten sisältöä. Muutos tulisi voimaan 1.1.2023. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kannattaa esitystä ja pitää sitä perusteltuna. Esitys turvaa alan tutkintotoimikunnan työn jatkumisen katkeamattomasti nykymuotoisena myös yleisistä kielitutkinnoista annattavan lainsäädännön muutoksen voimaanastumisen jälkeen vuonna 2023. 

Niin ikään esitys selkeyttää koulutuksen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien rooleja ja toimivaltuuksia lainsäädännön osalta sekä turvaa opiskelijan oikeusturvan toteutumista. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry