Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toimivallan muuttaminen työttömyysturva-asioissa ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämisestä päätettäessä

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

VN/18410/2020

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua lakia ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia.

Muutoksella mahdollistettaisiin tiettyjen nykyisin kaikille TE-toimistoille kuuluvien työttömyysturva-asioiden ja eräiden muiden asioiden käsittelyn keskittäminen useamman kuin yhden TE-toimiston toimialueella. Asetusluonnoksessa tehtävät keskitettäisiin Uudenmaan TE-toimistolle. Toimialueen laajentamista koskevat tehtävät koskisivat työvoimapoliittisen lausunnon antamista niistä työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä, joita ratkaistaan nykyisin muusta asiakaspalvelusta erillisissä työttömyysturvayksiköissä. Lisäksi tehtävät koskisivat työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämistä.

Luonnoksen mukaan esityksen tavoitteena on turvata työttömyysturva-asioiden yhdenmukainen soveltamiskäytäntö ja viivytyksetön käsittely mahdollistamalla tehtävien toimeenpanon keskittäminen.

Muutokset tulisivat voimaan 1.9.2021.

SAK:n näkemys

Esityksen tavoitteet yhdenmukaisesta soveltamiskäytännöstä ja viivytyksettömästä käsittelystä ovat hyvin kannatettavia. Vaikka tavoitteet ovat kannatettavia, SAK kuitenkin esittää huolen erityisesti tämän esityksen toteutuksen ajoituksesta.

Tällä hetkellä työllisyyspalveluita kehitetään monesta eri näkökulmasta. Sanna Marinin hallitus linjasi budjettiriihessä syksyllä 2020 esimerkiksi työvoimapalveluiden siirrosta paikallistasolle, pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista, osatyökykyisten Suomen mallista ja ohjaamoiden kehittämisestä. Lisäksi käynnissä on esimerkiksi työkykyohjelma ja TE-digi-hanke.

Työllisyyden kuntakokeilut ovat alkamassa maaliskuun alusta ja samalla työ- ja elinkeinoministeriössä suunnitellaan mahdollista työllisyyspalveluvastuun pysyvää siirtoa kuntatasolle. Näin ollen käsittelyssä olevasta esityksestä herää kysymys, miten ehdotettava muutos suhteutuisi tulevaan palvelurakenteeseen.
Jäisivätkö keskitettäväksi ehdotetut työttömyysturvatehtävät tulevassa pysyvässä palvelurakenteessa Uudenmaan yksikköön? Olisiko yksikkö valtion alaisuudessa, vaikka muuten työllisyyspalveluvastuu olisi kunnilla? Miten kuntakokeilujen aikana turvataan, että asiakas osaa asioida oikean tahon kanssa, kun työvoimapoliittisia lausuntoja hoitavat osaltaan kokeilukunnat, alueelliset TE-toimistot ja asiantuntijalausuntojen kohdalla Uudenmaan TE-toimisto?

SAK pitääkin tällä hetkellä ensisijaisen tärkeänä kokonaisuuden hahmottamista. Nyt käsittelyssä oleva esitys koskee nykyjärjestelmää. Emme pidä välttämättä tarkoituksenmukaisena pikaisesti tehtävää muutosta työttömyysturvatehtävien keskittämisestä ennen kuin tiedetään, millaiseen työvoimapalveluiden rakenteeseen ollaan siirtymässä ja miten ehdotettu muutos sopii tähän rakenteeseen. Nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen luonnoksen vaikutusarvioissa ei ole pohdittu, miten valmistelussa olevat tulevaisuuden muutokset voivat vaikuttaa TE-toimistojen ehdotettuun työttömyysturvatehtävien keskittämiseen.

Lisäksi huomautamme, että esitettävää muutosta ei ole valmisteltu yhdessä kolmikantaisesti vaan se tuli järjestöille tiedoksi lausuntokierroksen muodossa. Aiemmin suunniteltua TE-toimiston osittaista työttömyysturvatehtävien siirtoa valmisteltiin kolmikantaisesti ennen sen kariutumista.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry