Selvitys luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta annetun lain vaikuttavuudesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo.tem@gov.fi

VN/23842/2022

Hallitus esitti eduskunnalle lakia luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamista (HE 42/2021). Lainmuutosten tavoitteena oli parantaa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellista asemaa sekä tasapuolistaa luonnontuotealalla toimivien yritysten kilpailumahdollisuuksia. Esityksen nojalla säädettiin muun muassa uusi laki 487/2021, joka tuli voimaan 14.6.2021.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta annetun lain vaikuttavuutta ja antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Selvityksen antamista varten työ- ja elinkeinoministeriö on pyytää lausuntoa edellä mainitun uuden lain vaikuttavuudesta.

SAK pitää tärkeänä, että uuteen lakiin lisättiin vaatimus luonnontuotekeruualan toimijoiden taloudellisesta luotettavuudesta ja hyvästä velvoitteidenhoidosta. Muutoksella on selvästi vaikuttavuutta luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturvan näkökulmasta. Koska ulkomaalaiset luonnontuotteiden kerääjät ovat käytännössä monella tavalla sidoksissa luonnontuotekeruualan toimijaan, on tärkeää, että toimija on luotettava ja siten pystyy vastaamaan velvoitteistaan kerääjiä kohtaan. Erityisen tärkeää on, että toimija pystyy maksamaan kerääjän ansiot ajallaan ja täysimääräisesti. Taloudellisen luotettavuuden vaatiminen kaikilta luonnontuotekeruualan toimijoilta on todennäköisesti vähentänyt kilpailun vääristymistä ja parantanut siten asianmukaisesti toimivien alan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Ongelmana on kuitenkin edelleen se, että luonnontuotteiden kerääjien ei ole katsottu olevan työsuhteessa, vaan toimivan eräänlaisina yrittäjinä omalla liiketoimintavastuullaan, ja siksi heidän oikeudellinen asemansa on lainsäädännön näkökulmasta pitkälti sääntelemätön. SAK on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, että ulkomaalaiset luonnontuotteiden kerääjät ovat Suomessa vailla lainsäädännön tuomaa turvaa.

SAK korostaa, että Suomeen ei tule luoda työntekijöiden kolmatta kategoriaa yrittäjien ja työntekijöiden välimaastoon ja toteaa, että ottaen huomioon luonnontuotteiden keräilijöiden tosiasiallisen aseman ja olosuhteet nämä tulisi katsoa työsuhteiseksi työntekijöiksi, kuten Ruotsissa. Myös ulkomaalaislainsäädännössä on erilaisia lupakategorioita sen mukaan, millaiseen oikeussuhteeseen on tarkoitus tulla maahan. Työsuhteeseen ja yrittäjätyöhön on omat lupansa, eikä kolmatta kategoriaa ole tarkoituksenmukaista luoda.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry