Muutokset vakuutusyhtiölakiin sekä työeläkeyhtiöitä, lisäeläkesäätiöitä ja lisäeläkekassoja koskeviin lakeihin

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo.stm@gov.fi

VN/17559/2022

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa virkatyönä tehdystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla on sallittu työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisöinä oleville asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin. Nykyistä lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi viidellä vuodella. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä vuokra-asuntotuotantoa.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölain yhtiökokouksia koskevia säännöksiä. Muutokset liittyvät 21.4.2022 eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää etäyhteyden välityksellä pidettäviin yhtiökokouksiin sovellettavia menettelytapoja osakeyhtiölain sääntelyä vastaavaksi ja siten lisätä kokouksissa noudatettaviin menettelytapoihin liittyvää oikeusvarmuutta. Vakuutusyhtiölain yhtiökokouksia koskevaa sääntelyä sovelletaan myös työeläkevakuutusyhtiöihin ja näin ollen vakuutusyhtiölakiin ehdotetut muutokset koskisivat myös työeläkevakuutusyhtiöitä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain säädöstä koskien vastuuvelan katteena olevia kiinteistösijoituksia. Kyseessä on pykälän tekninen korjaus.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian, viimeistään 1.1.2023.

SAK:n lausunto

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitettyjä muutoksia kannatettavina.

SAK pitää hyvänä, että ehdotettua vieraan pääoman käytön jatkamisen mahdollistamista työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhtiönä oleville asunto-osakeyhtiöille jatketaan määräaikaisesti. Esityksessä arvioidaan määräajan pidentämisen viidellä vuodella olevan riittävän pitkä aika työeläkevakuutusyhtiöiden pitkäjänteisen ja vaikuttavan sijoitustoiminnan harjoittamisen näkökulmasta. Väliaikaista poikkeusta luotonottokieltoon on pidetty periaatteellisesti merkittävänä sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan että talousvaliokunnan aiemmissa mietinnöissä. Työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksena on harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvan lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja hoitaa työeläkevakuutusyhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on aiemmissa vaiheissa (StVM 31/2014 vp) pitänyt tärkeänä, että järjestely sallitaan vain määräaikaisesti. SAK yhtyy tähän näkemykseen.

SAK:n mielestä muutokset vakuutusyhtiölakiin ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annettavien lakien muuttamiseen ovat kannatettavia.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry