Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

SAK:n lausunto Opetushallitukselle

Opetushallitus
lausuntopalvelu.fi

OPH-207-2021

Kommentit luvusta 1 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Uuden tutkintoon valmentavan koulutuksen tavoitteet, arvoperusta, muodostuminen sekä laajuus ovat perusteltuja ja kannatettavia. Esitys tukee sujuvaa siirtymistä perusopetuksesta toiselle asteelle kohderyhmän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Opintojen joustavuus ja valinnaisuus ovat kannatettavia.

Kommentit luvusta 2 Laaja-alainen osaaminen tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa

On kannatettavaa, että laaja-alainen osaaminen (tiedot, taidot, arvot, asenteet) kytkeytyvät koulutuksen osien sisältöihin ja että ne läpileikkaavat koko valmentavan koulutuksen kokonaisuuden.

Laaja-alainen osaaminen sisältää keskeiset geneeriset osaamiskokonaisuudet, kuten oppimaan oppiminen, monilukutaito, digiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, hyvinvointiosaaminen, ympäristöosaaminen, yhteiskuntaosaaminen ja kulttuuriosaaminen, joita taitoja edellytetään toisen asteen opinnoista ja myöhemmin työelämässä.

Kommentit luvusta 3 Koulutuksen järjestäminen

On perusteltua, että opiskelija voi suorittaa tutkintoon valmentavaa koulutusta yksilöllisesti, omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti. Opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa on kuitenkin huolehdittava, että opiskelija saa kaikissa vaiheissa riittävästi tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opintojensa rakentamiseen ja että hänen etenemistään seurataan aktiivisesti. Opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on tässä hyvä työkalu, mutta sen seurantaan ja toimeenpanoon on panostettava jatkuvasti ja oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää riittävää resurssointia oppilaan ja opinto-ohjauksessa, oppilas- ja opiskeluhuollossa sekä riittävää tiedonkulkua ja yhteistyötä oppilaitosten ja kunnan välillä.

On myös tarpeen, että koulutuksen järjestät tekevät laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Valmentavassa koulutuksessa opiskelijoiden on saatava mahdollisimman monipuolinen kuva omista mahdollisuuksistaan sekä erilaisista ura- ja opiskeluvaihtoehdoista. Ohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön ohella tarvitaan panostusta työelämäyhteistyöhön, jotta opiskelijat saavat tietoa erilaisista ammattialoista, työtehtävistä ja urapoluista ja siten kiinnittyvät toisen asteen opintoihin.

Kommentit luvusta 4 Palaute osaamisen kehittymisestä ja osaamisen arviointi

Esitys osaamisen kehittymisen ja osaamisen arvioinnin sekä todistuksen myöntämisen osalta on kannatettava. On perusteltua, että koulutuksen osien arviointi perustuu monipuolisiin arviointimenetelmiin, jolloin opiskelijan valmiudet oppimisessa, kuten oppimisvaikeudet tai opetuskielen osaaminen, huomioidaan arvioinnissa.

On myös kannatettavaa, että tutkintokoulutuksen aikana korotettavat perusopetuksen päättöarvioinnin arvosanat sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opinnon arvioidaan kunkin koulutusmuodon kriteerien, opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Kommentit luvusta 5 Muut koulutusta koskevat määräykset

Esitys opiskelijan velvollisuuksista oppivelvollisuutta suoritettaessa valmentavassa koulutuksessa on kannatettava ja vastaa uuden oppivelvollisuuslain sekä sen liitännäislakien henkeä.

Kommentit luvusta 6 Koulutuksen osat

Esitys koulutuksen osista ja niiden tavoitteista on kokonaisuutena kannatetta. Sujuvien siirtymien näkökulmasta on myös perusteltua, että koulutuksen osien suorittamiseen ja laajuuteen jätetään riittävää väljyyttä, jotta koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus toteuttaa opintoja opiskelijan valmiuksien, tavoitteiden ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Esityksessä vahvuutena voi pitää sitä, että siinä tavoitetaan kiitettävästi opiskelijan tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittämisen ohella myös minäpystyvyyttä, kyvykkyyttä ja opiskelumotivaatiota vahvistavat elementit.

Joustavat tavat suorittaa TUVA-koulutusta erilaisissa oppimisympäristöissä moduulimaisesti selkeyttävät opiskelijan käsitystä omista valmiuksista ja vahvuuksista, lisäävät tietoa eri opiskelu- ja uramahdollisuuksista sekä sitä kautta tukevat kiinnittymistä toisen asteen opintoihin, edesauttavat niiden läpäisyä sekä osaltaan ehkäisevät toisen asteen keskeyttämistä.

6.5 Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuvan oppiminen

Osassa keskitytään keskeisiin työelämätaitoihin ja tuetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan oman toiminnan ohjaamista sekä viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opiskelija tutustuu työelämässä tapahtuvaan oppimiseen.

Osio on tavoitteiltaan kannatettava. Kuitenkin jotta työpaikoilla on aito mahdollisuus ottaa vastaan perusopetuksen päättäviä nuoria oppivelvollisia, on huolehdittava, että työpaikat saavat riittävästi ohjausta, tukea ja että työpaikkaohjaajien asemaan työpaikoilla panostetaan aidosti. Koulutuksen järjestäjän ja työpaikkojen yhteistyön tiivistäminen on tässä keskiössä. Työturvallisuusnäkökulma ja muu nuoria työntekijöitä koskeva sääntely on myös otettava huomioon, mikäli alaikäisiä oppivelvollisia sijoitetaan työpaikoille oppimaan. Tulee myös huomioida, että työpaikat ovat oppimisympäristöjä myös toisen asteen ammatillista koulutusta suorittaville sekä kokea-asteen opiskelijoilla.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry