Luonnos sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetusta sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan 1.8.2022 voimaan tulevia sairausvakuutuslain muutoksia. Muutokset liittyvät lähinnä vanhempainpäivärahaa koskeviin säännöksiin, jotka muuttuvat perhevapaauudistuksen yhteydessä. Nämä muutokset edellyttävät muutosta valtioneuvoston asetukseen sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta.

Asetuksen 1 luvun 1 pykälässä säädetään työtehtävistä ja työoloista erityisraskausrahan edellytyksenä. SAK:n näkemyksen mukaan pelkkä nykyisten erityisäitiysrahan kriteereiden kopiointi uuteen toimeenpanoasetukseen ei ole riittävä toimi. Vastikään päivitetyn raskausaikana haitallisten työperäisten altisteiden oppaan sisältö tulee huomioida erityisraskausrahan toimeenpanossa heti uusittujen etuuksien voimaantulon alusta alkaen.

SAK ehdottaa, että toimeenpanosetuksen luetteloon tulisi lisätä ainakin seuraavat vaaratekijät:

  • yötyö
  • merkittävä väkivallan uhka, erityisesti vatsan alueelle kohdistuvista iskuista
  • solunsalpaajien ohella eräät muut lääkeaineet riskinarviointiin pohjautuen (kuten hormonaaliset lääkkeet tai viruslääkkeet)
  • dieselpakokaasut
  • hitsaushuurut
  • matalataajuinen tärinä
  • käsin tapahtuva painavien taakkojen toistuva käsittely
  • voimakas melu
  • voimakas kuumuus

Ensisijaisesti tavoitteena aina on, että työjärjestelyin pystytään välttämään raskaana olevaa työntekijää tai sikiötä vaarantava altistuminen. Näin nykyisessä asetuksessakin jo todetaan. Silloin tarvetta tai oikeutta erityisraskausrahalle ei aiheudu.

SAK pitää tärkeänä, että pykälässä säilytetään nykyisessä asetuksessa olevat kirjaukset säteilyn ja tartuntatautien sekä muun vastaavan vaarantavan seikan vaikutuksista vakuutetun tai sikiön terveyteen.

SAK näkee myös, että asetukseen tulisi nostaa omaksi kohdaksi tilanne, jossa voidaan arvioida asetuksessa luetteloitujen altisteiden ja riskien lisäksi muun vastaavan, vakuutetun työtehtäviin tai työoloihin liittyvän seikan tai useamman seikan yhdessä vaarantavan vakuutetun tai sikiön terveyden. Näin saataisiin enemmän tapauskohtaista harkinnan mahdollisuutta ja asetuksen luettelo ei olisi täysin poissulkeva.

Lisäksi on huomioitava, että työsuojelulainsäädäntöön kuuluvaa lisääntymisterveysasetusta uudistetaan parhaillaan. Erityisraskausrahan ja lisääntymisterveyden suojelun tulisi muodostaa sekä lainsäädännön että toimeenpanon osalta eheä kokonaisuus, joka on ymmärrettävä ja käytännössä toteutettavissa työpaikoilla sekä palvelu- ja etuusjärjestelmässä. Voidaan arvioida, ettei Suomen kansallinen lainsäädäntö tällä hetkellä täysin vastaa EU-lainsäädännöstä nousevia velvoitteita. Tarvittaessa tulee erityisraskausrahan osalta toimeenpanoasetusta korjata uudelleen vielä siinä vaiheessa, kun lisääntymisterveysasetuksen päivitystyö on saatu valmiiksi.

Muut asetukseen ehdotettavat muutokset ovat lähinnä teknisiä, koskien viittauksia oikeisiin sairausvakuutuslain säännöksiin, terminologiaan tai muutoin vastaamaan sairausvakuutuslain säännöksiä. Näihin SAK:lla ei ole huomautettavaa. SAK kannattaa myös vanhempainpäivärahojen maksujaksojen yhtenäistämistä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry