Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 §:n muuttamisesta

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
12.11.2018 14:49

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Lausuntopyyntönne 19.10.2018
STM/4261/2018 STM107:00/2018

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta laiksi hallituksen esitykseksi tartuntatautilain 3 ja 48 §:n muuttamisesta. Voimassa olevan tartuntatautilain kyseisillä pykälillä on ollut tarkoitus suojata lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita ja jossain määrin myös henkilökuntaa. Vaikuttaa siltä, että lääketieteellistä arviota ei ole asianmukaisesti useinkaan tehty ja lain tarpeettoman tiukkaan tulkintaan on liittynyt monilla työpaikoilla ristiriitatilanteita. Ristiriitatilanteet ovat ennen muuta liittyneet influenssarokotuksiin. Ehdotetulla lain muutoksella pyritään selkeyttämään tilannetta. SAK pitää tätä tarpeellisena.

SAK kannattaa tartuntatautilain 3 §:n 10 kohdan kumoamista.

SAK pitää lakiesityksen 48 §:n uutta muotoilua selkeästi parempana kuin pykälän nykyistä muotoilua. Ehdotetun 48 §:n ensimmäisen momentin osalta SAK kuitenkin esittää muutettavaksi tekstiä seuraavaan muotoon:

"Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, jossa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita, on ensisijaisesti käytettävä henkilöä, joka on oman ilmoituksensa mukaan sairastanut tuhkarokon ja vesirokon tai on rokotettu niitä vastaan. Imeväisikäisiä hoitavalta edellytetään rokotusta lisäksi hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellä mainituissa toimintayksiköissä työskentelyyn influenssakauden aikana on ensisijaisesti käytettävä henkilöä, joka on rokotettu vuosittain influenssaa vastaan."

Tässä yhteydessä SAK haluaa korostaa lääketieteellisen arvioinnin merkitystä ja pykälän ensimmäisessä momentissa mainittujen tarttuvien tautien erilaista kykyä tarttua ja aiheuttaa vakava sairaus tai jopa kuolema. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon rokotuksen antama suoja sekä mahdollisuus ehkäistä tartuntoja muilla tavoin.

Lakiehdotuksen 48 §:n 2 momenttiin tehtyä muutosta SAK pitää perusteltuna. Kolmannessa momentissa on kyse työnantajan oikeudesta saada henkilön soveltuvuusarviointi siten, kuin laissa yksityisyyden suojasta työelämässä ja työterveyshuoltolaissa säädetään. Nämä tiedot ovat salassa pidettäviä terveydentilaa koskevia tietoja. Kokemukset eri työpaikoilta osoittavat, että työnantajat eivät noudata tällä hetkellä voimassa olevaa lakia. SAK vaatii, että työnantajien on noudatettava voimassa olevia lakeja ja että terveydenhuollon tietosuojakäytäntöjen valvontaa tehostetaan. SAK kannattaa ehdotettua 48§:n 4 momenttia, eikä esitä siihen muutoksia. Tämä momentti on omiaan selkeyttämään rokotuskäytäntöä ja on tärkeää, että tässä selkeästi todetaan rokotuksen olevan vapaaehtoista.

SAK haluaa tässä yhteydessä muistuttaa ministeriötä tiedottamisen tarpeesta koskien lääketieteellisen arvioinnin suorittamista rokotusten kattavuuden tarpeellisuuden arvioinnissa. Samoin on tarvetta muistuttaa työnantajia sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien työntekijöiden itsemääräämisoikeudesta ja henkilötietojen suojasta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry