Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

SAK:n lausunto oikeusministeriölle

Oikeusministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 2.6.2022
VN/5477/2022

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

SAK lausuu pyydettynä lausuntona, että ulosottokaaren muuttamista koskevat esitykset ovat kannatettavia.

Esityksen ehdotukset vapaakuukausien lisäämisestä ulosottomenettelyyn ja maksukyvyn olennaisen heikkenemisen lisääminen perusteisiin, jonka nojalla palkasta ulosmitattaisiin säännönmukaista pienempi määrä parantavat erityisesti pienituloisten ulosottovelallisten asemaa.

Ehdotettujen muutosten lisäksi SAK lausuu, että esitykseen olisi voitu sisällyttää myös suojaosuuden korottaminen parantamaan kaikkein pienitulosten asemaa. Edelleen SAK kiinnittää huomiota itse ulosottomenettelyn kustannuksiin, joiden määrä on noussut. Viimeksi mainitussa on kyse toki ulosottoviranomaisten toimintaan liittyvistä kustannuksista, mutta maksuerien pienentyessä ja ulosottoon liittyvän maksuajan pidentyessä välillisten ulosottokulujen osuuden ei tulisi ainakaan lisääntyä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry