Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle aerosolilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
05.08. 18:07

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 12.6.2020
VN/6625/2019

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti: 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt SAK:lta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi aerosolilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Aerosolien tuoteturvallisuussääntely ehdotetaan siirrettävän kemikaaliturvallisuuslaista nyt esitettävään uuteen aerosolilakiin. Esityksessä ehdotetaan, että aerosoleja koskevat tuotevaatimussäännökset kumottaisiin kemikaaliturvallisuuslaista. Kemikaaliturvallisuuslakiin jäisivät aerosolien osalta niiden teollisen käsittelyn, varastoinnin ja säilytyksen turvallisuutta koskevat säännökset. Aerosolilain säätämisen yhteydessä muutettaisiin kemikaaliturvallisuuslain lisäksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia ja painelaitelakia. 

Tällä hetkellä voimassa oleva, kemikaaliturvallisuuslain nojalla annettu aerosoliasetus kumottaisiin ja annettaisiin uudistetussa muodossa aerosolilain nojalla. Uuteen aerosoliasetukseen sisällytettäisiin yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten sijaan viittaukset aerosolidirektiivin liitteeseen, jossa kysymyksessä oleva tekninen vaatimus on kuvattu. Tällä tavoin aerosolidirektiivin edellyttämät aerosolien yksityiskohtaiset tekniset tuotevaatimukset pysyisivät katkeamatta osana kansallista lainsäädäntöä. SAK:lla ei ole tähän huomautettavaa. 

Esitetyn perusteella aerosolien markkinoille saattamisesta vastuussa olevaan tahoon kohdistuvat velvoittavat säännökset nostettaisiin aerosoliasetuksen liitetasolta lakitasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Esityksellä yhdenmukaistetaan ja selkeytetään valvontaa koskevaa sääntelyä ehdottamalla, että aerosoleja koskeva sääntely lisätään markkinavalvontalain soveltamisalaan. SAK pitää tärkeänä, että aerosolien markkinoille saattamisesta vastuussa olevien tahojen velvoitteet ovat selkeät ja samoin valvovan viranomaisen tehtävät.

Esitys on kokonaisuudessaan säädöstekninen. Esityksellä ei muutettaisi voimassaolevia aerosolien tuoteturvallisuusvaatimuksia eikä asetettaisi uusia vaatimuksia. Tältä osin SAK näkee ehdotetut lakiesitykset hyväksyttävinä.

SAK kuitenkin kiinnittää huomiota aerosolilain 9§:n osalta säännöskohtaisissa perusteluissa ja varsinaisessa pykälässä olevaan ristiriitaan. Perusteluissa todetaan, että kyseisen pykälän 1 momentissa säädettäisiin valmistajan ja maahantuojan velvollisuudesta säilyttää aerosolin valmistamiseen ja testaamiseen liittyviä asiakirjoja viiden vuoden ajan aerosolin valmistumisesta. Lakitekstissä kyseisessä pykälässä edellytetään asiakirjojen säilyttämistä kolmen vuoden ajan. SAK:n mielestä myös lakitekstissä on syytä edellyttää viiden vuoden säilytysaikaa kyseisille asiakirjoille. Lisäksi SAK pitää tarpeellisena, että nämä tekniset asiakirjat, jotka ovat tarpeen aerosolin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen, on laadittava myös suomeksi tai ruotsiksi. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry