Lausuntopyyntö monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 24.6.2021
VN/22558/2020

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvaukset

Kommenttinne koskien yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten osiota (luku 3)

Kelan korvaukset selkeyttävät asiakkaille ja potilaille varsinaisen sairaanhoidon sekä muiden (esim. esteettisten) palvelujen välisen rajan. Tämän rajan poistuminen saattaisi lisätä muiden palvelujen epätarkoituksenmukaista markkinointia terveydenhuoltoa tuottavissa toimipisteissä.

Oletettavasti myös hintavien yksityisvakuutuksien markkinointi lisääntyisi, mikäli kela-korvaukset poistettaisiin. Huomionarvoista on, että yksityisvakuutuksissa yleensä rajataan mahdolliset jo aiemmin diagnosoidut sairaudet vakuutuskorvauksien ulkopuolelle. Useampia sairauksia omaaville ei ehkä myönnettäisi minkäänlaista yksityistä vakuutusta.

Tietyillä erikoisaloilla, kuten gynekologiassa tai silmätaudeissa, on hyvin vaikeata tai jopa mahdotonta saada perustason erikoislääkäripalveluja julkiselta sektorilta. Tässä tarvittaisiin muutosta, mikäli kela-korvauksia oltaisiin kokonaan poistamassa.

Jo pienehkö siirtymä nykyisistä yksityisen sektorin potilaista julkiselle puolelle aiheuttaisi ongelmia ja jopa kaaoksen. Potilaita ei kyettäisi hoitamaan läheskään hoitotakuuaikojen puitteissa. Julkisen sektorin henkilöstön osaamisprofiili ei myöskään välttämättä ole riittävä ajatellen niitä palveluja, joita kela-korvauksin tuettuna yksityisellä sektorilla nyt tuotetaan.

Julkisen sektorin houkuttelevuutta työpaikkana tulee lisätä koulutusaikana muotoutuviin asenteisiin vaikuttamalla, sekä työolosuhteita ja työsuhteen ehtoja kehittämällä. Kela-korvauksien poisto ei olisi tähän pulmaan oikea eikä todennäköisesti lainkaan toimiva keino.

Mikä valmisteluryhmän arvioimista vaihtoehdoista olisi mielestänne kannatettavin? Onko teillä tiedossanne jokin muu vaihtoehto, joka tulisi jatkotyöskentelyssä huomioida?

SAK esittää, että tässä vaiheessa toteutettaisiin sairaanhoitovakuutuksessa valtion rahoitusosuuden siirtäminen hyvinvointialueiden rahoitettavaksi.

Matkakorvaukset

Kommenttinne koskien matkakorvausten osiota (luku 4)

Matkakustannuksien ja -korvauksien kohoamisen välttämiseksi tulee jatkaa työtä mobiili- ja digitaalisten palvelujen lisäämiseksi silloin, kun tämä palvelun luonne sekä asiakkaan toimintakyky ja palvelutarve huomioiden on tarkoituksenmukaista. Haja-asutusalueilla tarvitaan myös uudenlaisia ratkaisuja henkilöstön liikkuvuuden lisäämiseksi lähemmäs asiakkaita, sekä toimialarajat ja vastuutahot ylittävien yhteisten kuljetuspalvelujen lisäämiseksi.

Uusia toimijoita, kuten yhdessä tarkastellussa vaihtoehdossa esitettyä matkakeskusta, ei tarvita monimutkaistamaan toiminnallista kokonaisuutta nykyisestä.

Mikä valmisteluryhmän arvioimista vaihtoehdoista olisi mielestänne kannatettavin? Onko teillä tiedossanne jokin muu vaihtoehto, joka tulisi jatkotyöskentelyssä huomioida?

SAK esittää, että tässä vaiheessa toteutettaisiin sairaanhoitovakuutuksessa valtion rahoitusosuuden siirtäminen hyvinvointialueiden rahoitettavaksi.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia

Kommenttinne koskien kuntoutuksen osioita (luku 5)

Työkyvyn tukeminen ja työurien pidentäminen edellyttävät monipuolisia, monialaisia kuntoutuspalveluja ja riittävää resurssointia niihin. Hyvinvointialueiden yleiskatteellisesta rahoituksesta kuntoutukseen ohjautuisi todennäköisesti vain pieni osa nykyisistä resursseista.

Yli puolet Kelan kuntoutusasiakkaista tarvitsee palveluja mielenterveyssyistä. Kuntoutuspalvelujen poistaminen Kelan järjestämisvastuulta kurittaisi erityisen kipeästi kuntoutuspsykoterapiaa tarvitsevia asiakkaita ja vaarantaisi heidän työ- ja opiskelukykynsä.

Varsinkin nuorten aikuisten työ- ja opiskelukyvyn turvaamiseksi tarvitaan terapiapalveluja. Mielenterveysongelmat ja niiden hoitoon tarkoitettujen palvelujen tarve on kasvanut koronapandemian aikana. On realismia, että hyvinvointialueiden yleisestä rahoituksesta ohjautuisi mielenterveyspalveluihin vain pieni osuus palvelujen nykyisestä resurssoinnista.

On kannatettavaa, että jatketaan mm. nettiterapiamuotojen kehittämistä erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Tätä kehittämistyötä tarvitaan nykyisten Kelan järjestämien ja korvaamien palvelujen rinnalle, ei niiden tilalle.

Pätevistä psykoterapeuteista on pulaa, minkä vuoksi kallis psykoterapiakoulutus tulisi muuttaa yliopistojen tuottamaksi, maksuttomaksi tai edulliseksi täydennyskoulutukseksi.

Laajapohjaisen kuntoutuskomiteatyöskentelyn yksimielisenä ehdotuksena oli mahdollisten tulevaisuuden muutoksien pilotointi ennen kuin Kelan nykyisiä kuntoutuspalveluja lähdettäisiin lainsäädännössä muuttamaan.

Mikä valmisteluryhmän arvioimista vaihtoehdoista olisi mielestänne kannatettavin? Onko teillä tiedossanne jokin muu vaihtoehto, joka tulisi jatkotyöskentelyssä huomioida?

SAK esittää, että tässä vaiheessa toteutettaisiin sairaanhoitovakuutuksessa valtion rahoitusosuuden siirtäminen hyvinvointialueiden rahoitettavaksi.

Lääkekorvaukset

Kommenttinne koskien lääkekorvausten osiota (luku 6)

Työterveyshuollosta kirjoitettujen lääkereseptien rajaaminen lääkekorvauksien ulkopuolelle vaikeuttaisi merkittävästi työterveyshuollon toimintaa ja todennäköisesti vaikuttaisi hyvin haitallisesti työnantajien tarjoamaan työterveyshuollon sairaanhoitoon. Samalla yksityisvakuutuksien tarjoaminen avaintyöntekijöille työsuhde-etuna rapauttaisi eri työntekijäryhmien yhdenvertaista kohtelua. Myös työkyvyn tuen ja työurien pidentämisen tavoitteet heikentyisivät työterveyshuollon supistumisen seurauksena.

Lääkekustannuksien ja -korvauksien nousun hillitsemiseksi tulee edelleen jatkaa rationaalisen lääkehoidon kokonaisuutta. Mm. kustannustietoisuuden lisääminen ja hinta-hyöty-suhteen arviointi lääkereseptiä kirjoitettaessa auttavat kustannuksien hallinnassa. Terapeuttisen substituution mahdollisuuksia tietyissä tilanteissa tulisi harkita kehitettäväksi.

Mikä valmisteluryhmän arvioimista vaihtoehdoista olisi mielestänne kannatettavin? Onko teillä tiedossanne jokin muu vaihtoehto, joka tulisi jatkotyöskentelyssä huomioida?

SAK esittää, että tässä vaiheessa toteutettaisiin sairaanhoitovakuutuksessa valtion rahoitusosuuden siirtäminen hyvinvointialueiden rahoitettavaksi.

Muita kommentteja ja huomioita

Onko teillä muita kommentteja tai huomiota monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun jatkotyössä huomioitavaksi?

Monikanavarahoituksen vaikutuksista palvelujärjestelmään löytyy niukasti tutkittua tietoa. Saattaa olla, että monikanavarahoitukseen mahdollisesti liittyviä haittoja on liioiteltu. Kelan toimeenpanemat korvaukset sairaanhoitovakuutuksesta ovat hallinnollisesti tehokkaita, valtakunnallisesti yhdenvertaisia ja tuottavat samalla erinomaisia tilastopalveluja.

Monikanavarahoituksen merkittävien muutoksien tai jopa purkamisen vaikutusarviointia vaikeuttaa huomattavasti se, että historiallisen suuri sote-uudistus on juuri siirtymässä toimeenpanovaiheeseen. Toimeenpanovaihe on erittäin työläs ja tarvitsee kaiken mahdollisen tuen ilman yhtäaikaisia muita järjestelmämuutoksia. Useiden suurien järjestelmämuutoksien yhtäaikainen toimeenpano lisäisi riskejä ja saattaisi aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia haitallisia seurauksia.

Siksi SAK esittää, että tässä vaiheessa toteutettaisiin sairaanhoitovakuutuksessa valtion rahoitusosuuden siirtäminen hyvinvointialueiden rahoitettavaksi. Tämä on teknisesti ja toimeenpanoltaan melko helposti toteutettava uudistus ja suurelta osin auttaa jo saavuttamaan niitä mahdollisia hyötyjä, joita monikanavarahoituksen purkamisella on uskottu saatavan.

Muita mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueet ovat olleet operatiivisia parin vuoden ajan. Jos siinä vaiheessa katsotaan monikanavarahoituksen järjestelmämuutoksista hyödyttävän, edetään toimeenpanossa turvallisimmin ensin alueellisten pilotointien kautta.

Huomionarvoinen on myös Kelan päätöksiin liittyvä asiakkaan valitusoikeus, jonka poistuminen monikanavarahoitusta purettaessa olisi merkittävä asiakkaiden oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta uhkaava muutos.

Koronapandemian aikana kertynyt hoito- ja kuntoutusvelka paremminkin kaipaisi väliaikaista korotusta nykyisiin sairausvakuutuskorvauksiin, ei niiden poistamista.

Mikäli parlamentaarinen työryhmä jatkotyötä varten nimitetään, on SAK kiinnostunut osallistumaan sen työskentelyyn.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry