Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
28.05. 15:18

Opetus- ja kulttuuriministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/480/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen malli.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK lausuu asiasta seuraavaa:

Ehdotus on tärkeä, mutta sille on varattava riittävät resurssit

Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lapsen lakisääteistä oikeutta tarvitsemaansa tukeen. Nykyisin useat paikalliset vaihtelevat käytännöt ovat aiheuttaneet sen, että lasten oikeus tukeen ei ole toteutunut tasavertaisesti. Lisäksi ehdotuksella tavoitellaan vahvempaa lainsäädännöllistä jatkumoa varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. SAK näkee ehdotuksen tavoitteet erittäin tärkeinä edistää osana pääministeri Marinin hallitusohjelmaa. On tärkeää varmistaa, että jokaisella lapsella on yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvitsemaansa tukea.

Ehdotuksen toteutuessa on kuitenkin varmistettava lasten tarvittavan tuen oikea-aikaisuus sekä saatavuus. Oikea-aikaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Jo varhaiskasvatuksessa saatu tuki voi ehkäistä lapsen ongelmien kasvamista sekä syrjäytymistä.

Esityksessä ei ehdoteta uusien tukimuotojen luomista, vaan tuettaisiin nykyisinkin käytössä olevien keinojen suunnitelmallisempaa käyttämistä. Ehdotuksilla pyritään selkeyttämään varhaiskasvatuksen järjestäjän vastuuta tukitoimien järjestämisessä. Jotta tukitoimet lasten tuen takaamiseksi voidaan järjestää, palveluiden saatavuus on varmistettava oikealla henkilöstömäärällä, mikä tarkoittaa monissa kunnissa lisähenkilöstön palkkausta. SAK:n mukaan on huomioitava se, että jotta varhaiskasvatusyksiköissä voidaan ottaa vastaan erityistä tukea tarvitseva lapsi, varhaiskasvatuksen työntekijöillä on samalla oltava riittävät resurssit antaa huomiota myös muille lapsille.
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden osaamisesta ja riittävyydestä on pidettävä huolta. Samalla on syytä harkita henkilöstön lisäkoulutuksen ja resurssoinnin ulottamista ryhmäavustajiin ja lastenhoitajiin ottaen huomioon henkilöstön riittävyyden sekä lapsiryhmien koon tukea tarvitsevien lasten ryhmissä.

SAK huomauttaa myös, että jo nyt varhaiskasvatuksen ammattilaisten kuormitus on suurta ja alueittain ammattilaisia on vaikea saada avoimiin työtehtäviin. On ensisijaisen tärkeää, että nyt ja jatkossa huolehditaan varhaiskasvatushenkilöstön tukemisesta ja jaksamisesta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry