Lausunto ulkomaalaislain muutosesityksestä: TTOL-jatkolupaa hakevat alanvaihtajat saatavuusharkinnan ulkopuolelle

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
05.11.2018 13:51

Työ- ja elinkeinoministeriö

Muutosesitys ulkomaalaislakiin koskisi tapauksia, joissa vähintään vuoden Suomessa työntekijän oleskeluluvan nojalla työskennelleen ulkomaalaisen hakiessa jatkolupaa toisen ammattialan työhön, TE-toimisto ei selvittäisi sopivan työvoiman saatavuutta työmarkkinoilta. TE-toimisto ei myöskään selvittäisi sitä, estäisikö oleskeluluvan myöntäminen työmarkkinoilla jo olevan henkilön mahdollisuutta työllistyä.

Sen sijaan TE-toimisto edelleen varmistaisi sen, että työntekijän oleskelulupa myönnetään vain edellytykset täyttävälle henkilölle, jos työssä vaaditaan erityistä pätevyyttä tai hyväksyttyä terveydentilaa.

Esityksessä todetaan, että alanvaihtajien määrä on erittäin pieni ja esityksen vaikutukset työllisyyteen olisivat todennäköisesti vähäiset. Ehdotettava laki ei johtaisi työntekijän oleskelulupamenettelyn väärinkäyttöön, koska edellytyksenä on, että ulkomaalainen on työskennellyt työntekijän oleskeluluvan nojalla vähintään yhden vuoden. Ehdotus parantaisi jo työmarkkinoilla olevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia ammatilliseen liikkuvuuteen ja lisäisi jonkin verran työvoiman tarjontaa aloilla, joilla työvoiman saatavuus on vähentynyt ja kohtaanto-ongelmat yleisiä. Monet kohdealoista ovat sellaisia, jotka monen ELY-keskuksen alueellisissa työlupalinjauksissa on jo vapautettu saatavuusharkinnasta.

SAK näkee, että edellä mainituin perustein alanvaihtajia koskevan ulkomaalaislain uudistuksen suhteen voidaan edetä esitetyllä tavalla. Uudistus edellyttää kuitenkin sitä, että alanvaihtajille uutta työlupaa myönnettäessä TE-toimisto edelleen arvioisi työantajan kyvyn ja halun suoriutua työnantajavelvoitteistaan (ulkomaalaislain 73 §).

SAK ehdottaa oleskelulupaprosessin sujuvoittamista työehtojen tarkistuksen osalta. TE-toimiston resursseja voitaisiin säästää työllistymisen edistämiseen, ja sen sijaan ammattiliitot voisivat ottaa työehdot tarkistukseen ennakkovalvonnan yhteydessä. Liitoilla olisi siihen parasta asiantuntemusta, kun ovat sopimukset solmineet. Vastaavanlainen käytäntö on voimassa Ruotsissa, vaikka sikäläinen oleskelulupaprosessi on yksivaiheinen.

SAK pitää edelleen tärkeänä, että ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta säilytetään eikä kannata siitä luopumista kokonaan.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry