Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirjaamo@minedu.fi

VN/12308/2020

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä näyttöjen toteuttamistavoista. Näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK pitää esitystä hyvänä ja tarpeellisena.  

Koronaviruksen takia näyttöjen suorittaminen ja arviointi aidoissa työtilanteissa on merkittävästi heikentynyt. Esityksen esittämät joustot ovat oikeasuhtaisia ja mahdollistavat opintojen etenemisen poikkeusoloista huolimatta. SAK pitää tärkeänä, että koulutuksen järjestäjät kehittävät myös malleja, joilla arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntäen. Esimerkiksi näyttöjä voidaan kuvata ja arviointi tehdään etänä. Poikkeusaikoina syntyneet uudet menetelmät on tarpeellista kerätä yhteen ja arvioida niiden toimivuutta, kun työpaikat ja oppilaitokset palaavat normaaliin arkeen.

SAK pitää erittäin tärkeänä, että joustoista tiedotetaan työpaikkoja mahdollisimman pian ja laajasti. Osassa työpaikoissa on mahdollisesti näyttöjä vähennetty, koska ei ole tietoa jo olemassa olevista joustomahdollisuuksista.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry