Henkilötunnuksen määräytymistä koskeva muutos

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 17.3.2021
VN/2932/2021-VM-2

Kysymykset

1. Lausunnonantajan toimiala

k) Jokin muu toimiala
Työmarkkinakeskusjärjestö

2. Pykäläluonnosta ja asetuksen suunniteltua voimaantuloajankohtaa koskevat huomiot:

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavaa:

Asetusehdotuksessa esitetään muutettavaksi henkilötunnuksen määräytymistä koskevaa väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momenttia siten, että 2 momenttiin lisättäisiin säännökset henkilötunnukseen sisältyvistä uusista välimerkeistä, joilla ilmaistaisiin henkilön syntymävuosisata. Ehdotetun muutoksen tavoitteena on varmistaa henkilötunnusten riittävyys lähitulevaisuudessa. SAK kannattaa ehdotusta ja pitää sitä tarpeellisena.

Asetusluonnoksen mukaan uudistuksen on ajateltu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. SAK kiinnittää huomiota kohtuullisen lyhyeen aikatauluun ottaen huomioon tietojärjestelmiin kohdistuvat muutostarpeet. Uudistuksen jatkovalmistelussa tulee varmistua siitä, että eri rekistereiden yhteensopivuus turvataan myös uudistuksen voimaantulon jälkeen. SAK pitää tärkeänä, että hankkeen jatkovalmistelu toteutetaan laajapohjaisessa yhteistyössä mukaan lukien työmarkkinajärjestöt.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry