Hallituksen esitysluonnos työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo.stm@gov.fi

VN/9929/2023
Hanketunniste STM025:00/2023

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi.

Hallituksen esityksen tavoitteena on työeläkelainsäädännön ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittäminen ja täsmentäminen. Esitykset koskevat sähköisen työeläkeotteen edistämistä, eläkelaskennan yksinkertaistamista palkattomien aikojen osalta, Eläketurvakeskuksen valvonnan sekä tilasto-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedonsaantioikeuksia ja apurahansaajien työtulon tarkistamista. Lisäksi ehdotetaan muutoksia, joiden tarkoituksena on korottaa eläkelaitoksen työkyvyttömyyseläkkeen rahastointivastuuseen liittyvää ansiorajaa sekä siirtää syksystä 2026 alkaen annettavien eläkeikärajoja koskevien asetusten antamisen takarajaa kuukaudella. Työeläkelakeihin ehdotetaan lisäksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

SAK:n lausunto

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esityksiä pääsääntöisesti kannatettavina, pl. ehdotusta koskien palkattomien jaksojen ansioedellytyksen laskemisen muuttamista.

SAK on ollut mukana hallituksen esitystä valmistelleessa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä.

Päätöksiä tietojärjestelmien uusimisesta ei ole vielä tehty. On tarkoituksenmukaista odottaa, että em. päätös tehdään ja myös arvioida laajemmin eri vaihtoehtoja laskennan toteuttamiseksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry