Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttaminen

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirjaamo@minedu.fi

VN/14518/2020

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:ään lisättäisiin valtuutussäännös, jonka perusteella Opetushallitus voisi määrätä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä 33 §:ssä tarkoitettua tilauskoulutusta ja 35 §:ssä tarkoitettua koulutusvientiä varten tutkinnon perusteet.

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa. 

Ammatillinen koulutus ja tutkinnot ovat koulutusviennin yksi keskeisimmistä palvelualueista. Suomen koulutusviennin yhdeksi kärjeksi on nostettu ammatillisen koulutuksen kehittäminen, joka on lukuisissa maissa ajankohtaista ja kansallisena painopisteenä. Myös suomalaiset joustavat mallit työelämäyhteistyöstä ovat kysyttyjä. Koulutusvientikokeilut käynnistyivät vuonna 2017 ja ne päättyvät vuoden 2020 lopussa. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa yhdenmukaisiin tutkinnon perusteisiin perustuva tilauskoulutus ja koulutusvienti myös kokeilun päätyttyä.

SAK ry kannattaa esitystä. Muutos tukee ammatillisen koulutuksen vientiä tuoden jatkuvuutta kokeilusta saaduille hyville käytänteille, edesauttaa saatujen lupaavien tulosten juurruttamista ja sillä varmistettaisiin koulutuksen laatu myös tilauskoulutuksen ja koulutusviennin osalta.

Ehdotettu muutos toisi yhdenmukaisuutta koulutuksen järjestäjäkenttään, sillä se mahdollistaisi myös muiden kuin kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien pääsyn koulutusvientimarkkinoille niin, että heillä olisi käytössään Opetushallituksen nimenomaan koulutusvientiä varten laatimat perusteet. Lakimuutos takaisi yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille koulutuksen järjestäjille lähteä mukaan tilauskoulutukseen ja koulutusvientiin hyödyntäen yhdenmukaisia ja laadunvarmennettuja, nimenomaan tilauskoulutusta ja koulutusvientiä varten muokattuja tutkinnon perusteita. 

Muutosta puoltaa myös se, että esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia. Tilauskoulutukseen ja koulutusvientiin tarkoitetun perusteen antaminen olisi Opetushallituksen maksullista palvelutoimintaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry