Yritysten verotusta ja siirtohinnoittelua koskevat direktiiviehdotukset

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Lausunto direktiiviehdotuksesta yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevaksi kehykseksi, direktiiviehdotuksesta pk-yritysten kotipaikkaan perustuvasta verotusjärjestelmästä sekä siirtohinnoittelua koskeva ehdotuksesta

Valtiovarainministeriö

EU/1085/2023, EU/1088/2023, EU/1087/2023

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä kirjallista asiantuntijalausuntoa direktiiviehdotuksesta yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevaksi kehykseksi, direktiiviehdotuksesta pk-yritysten kotipaikkaan perustuvasta verotusjärjestelmästä sekä siirtohinnoittelua koskeva ehdotuksesta.

SAK kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa.

SAK toteaa tiiviisti, että kaikki direktiiviehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Direktiiviehdotukset ovat parannus nykytilaan. Suomen tulee suhtautua direktiiviehdotuksiin myönteisesti.

Direktiiviehdotuksia valmisteltaessa on tärkeää huomioida kattavat vaikutusarviot myös jäsenvaltiotasolla. Esitysten suhde OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin on myös huomioitava.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry