Työryhmän arviomuistioluonnos data retention -lainsäädännön täsmentämisen vaihtoehdoista

SAK:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 22.2.2024
VN/25156/2023

Pyydettynä lausuntonaan SAK esittää seuraavaa:

Arviomuistiossa käsitellään laajasti sähköisen viestinnän välitystietojen säilytystä ja niiden käyttöä yhtäältä EU sääntelyn ja tuomioistuimen ratkaisukäytännön, kansallisen valtiosääntöisen viitekehyksen ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tulkintakäytännön valossa.

SAK kiinnittää huomiota, että arviomuistion valtiosääntöisiä reunaehtoja koskevassa kappaleessa käsitellään kohtuullisen laajasti sääntelyn suhdetta Suomen Hallitusmuodon 2 luvussa turvattuihin perusoikeuksiin ja perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöön, ja huomauttaa, että sääntelyn reunaehtoja tulisi tarkastella myös perus- ja ihmisoikeutena turvatun yhdistymisvapauden näkökulmasta. Suomen tulee demokraattisena oikeusvaltiona turvata jatkossakin laillisesti toimivan vapaan ammattiyhdistyksen toimintaedellytykset työntekijöiden etujen puolustamiseksi ja edistämiseksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry