Työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja organisaatiota koskeva ILOn suositus nro 158

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo.tem@gov.fi

Lausuntopyyntönne 30.9.2022
VN/23780/2022

ILOn suositus nro 158 on edelleen ajankohtainen. Suomalainen työllisyyden hoidon järjestelmä on nykyisen hallituskauden aikana kokenut merkittäviä muutoksia, joiden yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös ILOn suosituksen mukaisiin sisältöihin.

ILOn suositus edellyttää työllisyyden hoidon ja edistämisen koordinaatiota ja yhteensovittamista. Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen eli TE24:n vuoksi tämä on yhä ajankohtaisempaa, kun suurin osa työllisyyspalveluista viedään kuntien vastuulle. Kuntien ja kuntien yhteistoiminta-alueiden lisäksi oleellisia toimijoita ovat mm. hyvinvointialueet sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Ilman suosituksen mukaista laadukasta toiminnan yhteensovittamista uhkana on työllisyyspalvelujen laadullinen epätasaisuus ja työnhakijoiden eriarvoisuus.

ILOn suositus edellyttää, että työllisyyspalvelujen ja työllisyyden hoidon järjestelmän resurssit varmistetaan mukaan lukien osaava ja riittävä henkilöstö. Pohjoismaisen työllisyyspalvelumallin myötä työ- ja elinkeinotoimistojen työtehtävät ovat lisääntyneet erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa, mikä on tehnyt resurssien riittävyydestä poikkeuksellisen tärkeän kysymyksen koko pohjoismaisen mallin toimivuuden näkökulmasta.

Työmarkkinajärjestöjen institutionaalista roolia suomalaisen työllisyyden edistämisessä on pyritty heikentämään. ILOn suosituksen mukainen työntekijäjärjestöjen ”kuuleminen työllisyyspolitiikan eri aspekteista” ei tällä hetkellä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä johtaa usein siihen, että työvoimapalvelujen yksilökäyttäjän ääni jää kuulumattomiin. Uudistukset tapahtuvat ensisijaisesti hallinnon ehdoilla.

Työllisyyspalvelujen resurssiongelmiin liittyy myös tietojärjestelmien jälkeenjääneisyys. Suomen työvoimahallinto käyttää tällä hetkellä osittain erittäin vanhoja tietojärjestelmiä. Asiakastietojärjestelmä (URA-järjestelmä) on otettu käyttöön vuosina 1997–1998 ja on näin ollen auttamattomasti vanhanaikainen. Tämä heijastuu negatiivisesti myös työnhakijoiden palvelun tasoon.

Järjestelmäuudistus on käynnissä, mutta se on edennyt hitaasti ja alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriö on todennut, että uudistus on keskeisiltä osin valmis vuoden 2023 lopussa. Suomen tulee varmistaa, että nykyaikaiset tietojärjestelmät saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti eikä uusia viivästyksiä enää tule.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry