Tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten sotapakolaisten palveluiden järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/18750/2022

SAK kannattaa vahvasti hallituksen esityksen tavoitteita turvata tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten sotapakolaisten palveluiden järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla. Esityksessä esitetään muutettavan kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, koska voimassa oleva kotoutumisen edistämisestä annettu laki ei mahdollista valtion korvauksia tilapäistä suojelua saavien henkilöiden palveluiden järjestämisestä. Esityksessä myös selkeytettäisiin kuntaan osoittamisen viranomaisvastuita ja muutettaisiin lakia vastaamaan paremmin nykyistä käytäntöä henkilöiden kuntaan siirtymisprosessien osalta.

SAK pitää erittäin tärkeänä, että palveluiden turvaamiseksi tilapäistä suojelua saavien palveluiden järjestämisestä voitaisiin maksaa valtion korvauksia kunnille ja hyvinvointialueille samoin kuin esimerkiksi kiintiöpakolaisten palveluiden kustannuksia korvataan. Suuri osa Ukrainan sotaa paenneista jää todennäköisesti pitkäksi aikaa Suomeen ja saa kotikuntaoikeuden. On äärimmäisen tärkeä, että heille turvataan kotoutumista edistävät palvelut yhdenvertaisesti muiden kansainvälistä suojelua saavien kanssa. Erityisen tärkeä on, että alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut tilapäistä suojelua saava lapsi tai nuori saisi asumisen ja tuen palvelut samoin kuin ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tullut kiintiöpakolainen tai kansainvälistä suojelua saava lapsi tai nuori.

SAK huomauttaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden riittävät resurssit on ajoissa turvattava kustannusten korvaamisessa. Maahanmuuttajat ovat Suomessa sijoittuneet enimmäkseen suuriin kaupunkeihin ja voidaan ennakoida, että sama tulee tapahtumaan myös ukrainalaisten sotapakolaisten kanssa sen jälkeen, kun he ovat saaneet kotikuntaoikeuden.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry