Tietojenvaihdon parantaminen kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle
25.08.2023 07:55

Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Valtiovarainministeriö
lausuntopalvelu.fi

13472/2022

SAK kiittää mahdollisuudesta lausua muistiosta ja hallituksen esityksen luonnoksesta, jotka koskevat tiedonvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

Lähtökohtaisesti SAK kannattaa muistion ja siihen perustuvan hallituksen esityksen tavoitetta edistää viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa. Tarve asian edistämiselle myös lainsäädännön kautta on tunnistettu jo edeltävienkin hallituksien aikana, joten tarvittavien lakimuutosten edistäminen on tarpeen. Lainsäädäntömuutosten lisäksi viranomaisten keskinäisen toiminnan käytäntöjä sekä yhteistyötä ilmoitusvelvollisten yksityisten toimijoiden kesken on syytä kehittää ja edistää myös ilman lainsäädäntömuutoksia.

Muistion esittämien toimenpiteiden tärkein tarkoitus on parantaa kansallista turvallisuutta ja ehkäistä rikollisuutta. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi arvioitiin toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset hyvin pieniksi, mutta laajemmassa tarkastelussa SAK näkee toimenpiteillä myös epäsuoria, myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Sen sijaan esitettyjen toimenpiteiden perustuslailliset kysymykset koskevat kansallisen turvallisuuden edellyttämien muutosten ja ihmisten perusoikeuksien yhteensovittamista.

Tämän ristiriidan yhteensovittamista on huomioitu aina työryhmän toimeksiannosta alkaen, mikä näkyy myös muistiossa ja hallituksen esitysluonnoksessa. Työryhmä vaikuttaa pohtineen asiallisella tavalla omia toimivaltuuksiaan, ehdotuksiensa yhteisvaikutuksia ja ehdotuksiensa rajauksia. Tästä huolimatta SAK katsoo, että esimerkiksi tietosuojavaltuutetulle ja tiedusteluvalvontavaltuutetulle yms. olennaisille viranomaisien kanssa olisi perusteltua tehdä yhteistyötä jo hallituksen esityksen valmistelussa.

SAK tukee muistion ja hallituksen esitysluonnosta kansallisen turvallisuuden parantamiseksi ja rikoksien ehkäisemiseksi, kunhan esitys läpäisee perusoikeuksien tarkastelun. Lisäksi SAK peräänkuuluttaa, että viranomaiset tarvitsevat riittävät resurssit valvontatehtävien laadukasta hoitamista varten.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry