Tekijänoikeuskorvausten huomiotta jättäminen työttömyysturvan sovittelussa

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
25.11.2022 08:00

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/27606/2022

Työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että tekijänoikeuskorvaus ei olisi sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa. Muutosesitys perustuu hallituksen 11.2.2020 tekemään päätökseen työllisyystoimista, joilla vahvistettaisiin valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla. Asetus tulisi voimaan 1.1.2023.

SAK kannattaa asetusmuutosta. Tekijänoikeuskorvausten huomioitta jättäminen parantaa tieteen ja taiteen tekijöiden asemaa sekä oikeutta työttömyysetuuteen.

SAK kuitenkin huomauttaa, että mikäli asetusmuutos toteutetaan tiukasti hallituksen päätöksen mukaisesti, immateriaalioikeuksiin perustuvista korvauksista osa jäisi edelleen työttömyysturvassa huomioon otettavaksi tuloksi. Asetuksessa luetellaan korvauksia jo nyt esimerkinomaisesti, mutta osaa luovien alojen korvauksia voi käytännössä olla vaikea erotella toisistaan. Asetusmuutoksen rajaaminen vain tekijänoikeuskorvauksiin voi johtaa epäselviin tulkintatilanteisiin vakuutettujen osalta ja teettää lisätyötä maksajille. Selkeintä olisi poistaa asetuksesta myös maininta mm. käyttökorvausten sovittelusta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry