Rokottajina toimivien ammattilaisryhmien laajentaminen rokotuksissa

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 28.12.2023
VN/36738/2023

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kannattaa lausuntopyynnössä esitettyä uudistusta rokottajina toimivien ammattilaisryhmien laajentamisesta rokotuksissa, mutta esittää samalla joitakin muutoksia ehdotuksiin.

Rokotukset ovat edelleenkin tärkeitä väestön terveyden suojelussa ja viime vuosina on saatu uusia rokoteinnovaatioita käytettäviksi. Sekä poikkeuksellisissa että ns. tavanomaisissa olosuhteissa on tärkeätä, että rokotteet ovat laajasti ja helposti saatavilla sekä eri ammattilaisryhmiä hyödynnetään kattavasti rokottamisissa. Koska terveyspalveluissa on työvoimapulaa nyt ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa, on tärkeätä organisoida rokottamispalvelut kustannustehokkaasti ja eri ammattilaisryhmien työaikaresurssia optimoiden. Mm. apteekkeja on monissa maissa ja hyvällä menestyksellä hyödynnetty rokottamisissa, hyvä että Suomi tulee mukaan tähän joukkoon.

Samanaikaisesti on tärkeätä, että rokottamiset suoritetaan korkealla osaamistasolla virheet ja riskit minimoiden. Varsinkin epidemiatilanteissa rokottamisiin saattaa osallistua myös ammattilaisia, joilla ei moniin vuosiin ole kokemusta rokottamisissa käytettävistä pistoksista, niiden tekniikasta tai mahdollisten haittojen akuutista hoidosta. Tämä koskee myös osaa lääkäreistä ja hammaslääkäreistä. Rokottajien kokemattomuuden myötä on mm. sattunut joitakin potilasvahinkoja, jotka olisi voitu välttää paremmalla perehdyttämisellä ja kertauksella. Asetusta tulisikin siksi tarkentaa niin, että riittävä ja ajantasainen käytännön rokotusosaaminen ja rokotustekniikan hallinta varmistetaan aina kaikilta rokotuksia antavilta ammattilaisilta, mukaan lukien lääkärit ja hammaslääkärit.

Ammattilaisryhmien ehdotettu laajentaminen koskee ainoastaan täysi-ikäisiä rokotusasiakkaita. On selvää, että pikkulapsien rokotuksiin liittyy runsaasti erityisosaamista eikä heidän rokotuksiinsa osallistuvien ammattilaisten joukkoa ole perusteltua laajentaa. Kuitenkin rajan vetäminen täysi-ikäisyyteen vaikuttaa turhan korkealta ja joissain tilanteissa saattaa tarpeettomasti vaikeuttaa esim. useampien perheenjäsenten samanaikaista helppoa rokottautumista. Siksi tulisikin vielä harkita vaihtoehtoa, jossa uudistetussa asetuksessa mainituilla ammattilaisryhmillä olisi oikeus rokottaa esim. yli 12-vuotiaita nuoria huoltajan luvalla.

SAK kiinnittää huomiota myös siihen, että meiltä Suomesta puuttuu varsinainen aikuisten rokotusohjelma. Oikein kohdennetuilla rokotuksilla voidaan saavuttaa merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia hyötyjä yhteiskunnassa ja työelämässä. Siksi tulisi kiirehtiä suomalaisen aikuisten rokotusohjelman luomista. Myyntiluvan saaneiden rokotteiden tulee olla helposti ja kohtuullisin kustannuksin saatavilla myös työterveyshuolloissa ja yksityisillä lääkäriasemilla, jotka voivat toimia julkisen sektorin kumppaneina rokotusohjelman toteuttamisessa ja muissa rokotuksissa.

Rokottavien ammattilaisryhmien laajentaminen on ehdottoman tarpeellinen ja kannatettava toimi, mutta ei yksinään vielä riittävä. Rokotuksilla vähennettävien akuutin ja pitkäaikaisemman sairastavuuden sekä kustannuksien minimoimiseksi Suomessa tarvitaan myös aikuisten rokotusohjelma, rokotteiden saatavuuden helpottamista sekä eri väestöryhmiä tavoittavaa informaatiota rokottautumisen hyödyistä. Uudet aikuisväestölle kohdennetusti suunnatut rokotteet, jotka monissa maissa on jo otettu osaksi kansallista rokotusohjelmaa, tulee myös Suomessa saada pikaisesti arvioitaviksi ja niistä hyötyvän väestönosan käyttöön.

Tervetullut muutos rokottavien ammattilaisryhmien laajentamiseksi asetuksella ei vielä suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia auta, ellei samalla myös paranneta rokotteiden saatavuutta aikuisväestölle.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry